Izjava šefa EULEX misije o protokolu o policijskoj saradnji

18 august, 2009

Šef EULEX misije, Iv de Kermabon, je odmah po povratku na Kosovo zatražio sastanak u četvrtak, 20. avgusta sa predsednikom Sejdijuom i premijerom Tačijem. Na tom sastanku bi se, između ostalog, razmatralo i pitanje protokola o policijskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije. U vezi toga, g-din de Kermabon izjavljuje sledeće:

“Došlo je do nekoliko nesporazuma i lošeg interpretiranja po pitanju protokola o policijskoj saradnji između EULEX-a (EU misije za vladavinu prava) i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ja će pokušati da razjasnim neka od tih pitanja na tom sastanku. Takođe želim da navedem i sledeće:

  • EULEX nije i neće potpisivati nikakve protokole u ime Kosova. EULEX može, kao tehnička misija vladavine prava, jedino potpisivati protokole u ime EULEX-a i o pitanjima koja se odnose na vladavinu prava, kao što je dogovoreno od strane 27 zemalja članica EU.

  • Usled izvršenih poseta glavnim gradovima u regionu, u martu sam posetio Beograd, nakon ćega je EULEX preko mene, mog zamenika Roja Riva i ostalog osoblja konstantno obaveštavao kosovske organe vlasti o kontaktima sa Beogradom i detaljima po pitanju formalizacije policijske saradnje.

  • Sve informacije koje će biti prikupljene preko tih sporazuma će biti prosleđene relevantnim organima vlasti na Kosovu i u dobrobit institucija vladavine prava.

  • Praksa potpisivanja sporazuma sa nadležnim ministarstvima u regionu nije nešto neobično za EULEX. Slične sporazume je EULEX već potpisao, i to po pitanju saradnje u razmeni finansijskih podataka koji se odnose na pranje novca i finansijski terorizam sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom dana 22. januara 2009. godine, sa Crnom Gorom dana 19. februara 2009. godine i sa Albanijom dana 4. februara 2009. godine. EULEX će nastaviti sa traženjem operativne saradnje na svim pitanjima koja se odnose na mandat EULEX-a.

  • Organizovani kriminal, krijumičarenje i trgovina ljudima, drogom i oružjem su ozbiljna pitanja koja se jedino mogu rešiti putem regionalne saradnje. Da bi se počinioci takvih zločina izveli pred licem pravde, mora postojati regionalna saradnja i razmena dokaza i takođe se moraju osnovati mehanizmi koji će takvu razmenu omogućiti.