Sudska većanja su poverljiva

06 oktobar, 2009

EULEX bi želeo da naglasi da su, prema Kosovskom zakonu, izneta mišljenja i stavovi zauzeti od strane sudija tokom njihovih internih diskusija u procesu određivanja presude, poverljivi.

To je osnovno pravilo koje garantuje nezavisnost i nepristrasnost sudija čije su odluke donete u skladu sa zakonom koji se primenjuje i na osnovu prikupljenih dokaza.

Nakon osetljivog suđenja, sudija sa Kosova nije se pridržavao tog pravila. On je dao javnu izjavu o poverljivim većanjima koje je imao sa dvojicom kolega iz EULEX-a.

Sada je na kompetentnim vlastima na Kosovu da razmotre ovaj događaj koji je pokrenuo dva osnovna pitanja.

Prvo, pravosuđe na Kosovu izgleda da nema dovoljnu zaštitu od mešanja sa strane. Kosovske sudije rade u teškom okruženju, u kojem se upućuju pretnje i sprovodi pritisak. EULEX poziva sve institucije – pogotovo Pravosudno Veće Kosova – da pojačaju njihovu posvećenost obezbeđivanju da tužioci i sudije mogu raditi u okruženju lišenom bilo kakvog vida pretnji, pritisaka ili obećanja.

Drugo, od najveće je važnosti za pravosuđe na Kosovu da pojača svoju posvećenost primeni postojećih pravila. To je od ključne važnosti za izgradnju pravednog, efikasnog i kredibilnog pravosudnog sistema na Kosovu.

U punom skladu sa svojim mandatom, EULEX će biti obazriv i pružaće podršku.