Mandat EULEX-a produžen na još dve godine

08 jun 2010

Savet je usvojio odluku kojom se produžava Misija Vladavine Prava Evropske Unije na Kosovu (EULEX Kosovo) na period od dve godine, do 14-og juna 2012 godine.

Ova odluka odražava snažnu posvećenost EU prema Kosovu, prema vladavini prava i Evropskoj perspektivi Kosova. EULEX Kosovo je najveća civilona misija ikada započeta u skladu sa zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom EU. U saradnji sa kosovskim institucijama, cilj misije je da se pomogne organima vlasti i agencijama koje se bave sprovođenjem zakona da ostvare napredak prema održivosti i odgovornosti. Ona će dalje razviti i osnažiti nezavisan i multietnički pravosudni sistem  i multietničku policijsku i carinsku službu, obezbeđujući da su ove institucije slobodne od političkog mešanja i da se pridržavaju međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim postupcima.  

Misija će, u punoj saradnji sa ostalim programima EU za pružanje pomoći, sprovesti svoj mandat kroz nadgledanje, praćenje i savetovanje, uz zadržavanje izvesnih izvršnih ovlašćenja. Misija EULEX Kosovo uspostavljena je 4-og februara 2008 godine u skladu sa zajedničkom aktivnošću  2008/124/CFSP, i njen mandat trebao je da istekne 14-og juna 2010 godine. Ona je postigla svoju punu početnu osposobljenost decembra 2008 godine i punu operativnu osposobljenost aprila 2009 godine. Misija sprovodi svoj mandat širom Kosova.

Video snimci: tvnewsroom.consilium.europa.eu