EULEX označava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Prišitna,18.10.2010

Danas, kada EULEX obeležava četvrti Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, Šef misije EULEX, Ksavijer Bot de Marnjak dao je sledeću izjavu:

“Trgovina ljudima je krivično delo koje omogućuje veliku zaradu, uz minimalan rizik. Trgovina ljudima označava eksploataciju ranjivih pojedinaca od strane kriminalaca koji se prema ljudima ophode kao prema stvarima koje služe za prodaju isključivo radi sticanja finansijske koristi. Ona se smatra jednim on najtežih krivičnih dela širom sveta, teškim kršenjem ljudskih prava, modernim vidom ropstva, i izuzetno profitabilnim biznisom za organizovani kriminal. To je zločin koji podriva vladavinu prava i ima negativne efekte na mir i bezbednost.”

Dan borbe protiv trgovinom ljudima ustanovljen je 2007 godine od strane EU, sa ciljem da naglasi značaj ovog problema. Iako žene i deca čine najveći broj osoba koje bivaju krijumčarene, prisutan je povećan trend krijumčarenja muškaraca namenjenih za radnu eksploataciju. Kosovo je oblast iz koje potiču, kroz koju prolaze, i koje predstavlja destinaciju za žrtve trgovinom ljudima.

“Od najveće je važnosti da se spreči trgovina ljudima, krivično gone trgovci ljudima i zaštite prava žrtava. Kao deo svog mandata, EULEX je posvećen sistematskom ispunjavanju potrebe za borbom protiv ovih zločina i postaraće se da slučajevi trgovinom ljudima budu istraženi na pravi način i da počinioci budu krivično gonjeni. EULEX će nastaviti da podržava organe vlasti na Kosovu u njihovim naporima da sprovedu zakonodavstvo i nacionalni plan protiv trgovine ljudima”, izjavio je de Marnjak.