EULEX obeležava desetu godišnjicu Rezolucije Saveta Bezbednosti UN 1325 o Ženama, Miru i Bezbednosti

31.10.2010


EULEX danas obeležava desetu godišnjicu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti. Obeležavanje usvajanja Rezolucije 1325 SBUN, koje je istorijski događaj, trebalo bi da posluži svima kao podsećanje na uticaj rata na ženama. Rezolucija 1325 SBUN obuhvata tri stuba delovanja: sprečavanje nasilja, prvenstveno seksualnog nasilja nad ženama u stanju oružanog sukoba, učešće žena u mirovnim pregovorima i izgradnji mira, kao i krivično gonjenje prestupnika i izvršioca koji su izvršili zložine nad ženama.

EULEX čvrsto podržava i naglašava značaj učešća žena u izgradnji mira, kako je predviđeno Rezolucijom 1325 SBUN i ovom prilikom, šef Misije EULEX-a, Ksavijer Bot de Marnjak, dao je sledeću izjavu:

„EULEX ozbiljno shvata izgradnju svesti o rodnoj ravnopravnosti i smatram da bi svaki član EULEX-a u sopstvenom kapacitetu trebalo da vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. Uveravam vas da će EULEX, a posebno Kancelarija za ljudska prava rodnu ravnopravnost, nastaviti da tesno sarađuje sa Kosovskom agencijom za rodnu ravnopravnost i da će obezbediti najbolju moguću podršku i savet.

Želim da ponovim da su nasilje u porodici i seksualni prestupi krivična dela koja se moraju krivično goniti. Podsetiću vas da su sudije EULEX-a, u skladu sa svojim izvršnim mandatom, već osudili dvojicu muškaraca zbog ozbiljnog nasilja u porodici. Čvrsto podstičem kosovsko pravosuđe da upotrebi ove slučajeve kao primer za odgovarajuću primenu vladavine prava kada je u pitanju nasilje u porodici, nasilje nad ženama ili bilo kakva diskriminacija na osnovu roda. Lično smatram da je primarna odgovornost kosovskih institucija da u potpunosti primene sve zakone, a posebno da obezbede da žene postanu ravnopravni akteri u svim aspektima života.

Dozvolite mi da vas uverim, što se tiče EULEX-a, da neću pokazati nimalo tolerancije u politici prema seksualnom zlostavljanju i plaćanju za seksualne usluge. Isto tako, neću tolerisati diskriminaciju po seksualnom osnovu.“