Pretresi sprovedeni od strane EULEX-a

Priština, 18 Januar 2011

Danas je Izvšno Odeljenje EULEX Policije sprovelo pretres u četiri kompanije na različitim lokacijama na Kosovu; u Prištini, u regionu Peći i u Prizrenu, u kontekstu tekuće istrage povezane sa sumnjivim tenderom koji uključuje Ministarstvo Transporta i Telekomunikacija.

Pretresi su odobreni od strane pred-pretresnog EULEX sudije Okružnog suda u Prištini.

U drugoj istrazi povezanoj sa sumnjivim tenderima u Opštini Gnjilane, Izvršno Odeljenje EULEX Policije sprovelo je pretres u dve kompanije u Gnjilanu.

Pretresi su odobreni od strane pred-pretresnog EULEX sudije Okružnog suda u Gnjilanu.

Dve gore navedene istrage, u vezi sa korupcijom, sprovode se pod nadležnošću Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova (KSTK).