Saopštenje za medije

Odbijen imovinski spor protiv manastira Dečani

28. decembar 2012.

Mešovito sudsko veće Specijalne komore kojem je predsedavao EULEX-ov sudija donelo je dve presude u vezi sa predmetima koji se odnose na imovinska prava nad približno dvadeset i tri hektara zemlje koja se nalazi unutar i izvan specijalne zone manastira Dečani. Veće je kao neosnovan odbilo spor koji su dva društvena preduzeća (DP) pokrenula protiv manastira Dečani.

Ovi predmeti odnose se na ugovore o poklonu koji su 1997. godine sklopljeni između Republike Srbije i manastira Dečani. DP Apiko i DP Iljiria su u dva odvojena postupka osporila te poklone i tvrdila da ona imaju vlasničko pravo nad tim zemljištem. Na osnovu konačnih odluka Apelacionog veća Specijalne komore, Veće za utvrđivanje vlasništva prihvatilo je da kancelarija UNMIK-a za pravne poslove, kao zastupnik Kosovske povereničke agencije, ima pravni osnov da bude učesnik u sporu u ime društvenih preduzeća.

Veće je utvrdilo da je poravnanje koje je postignuto između manastira Dečani i UNMIK-a izloženo sudu u skladu sa pravilima procedure. Ovim poravnanjem je predviđeno da UNMIK odustane od vođenja spora u ime DP Apiko i DP Iljiria u vezi sa katastarskim parcelama koje se nalaze unutar specijalne zone, dok će manastir odustati od polaganja imovinskog prava nad katastarskim parcelama koje se nalaze izvan specijalne zone, a u korist DP-a Iljiria. Veće za utvrđivanje vlasništva je potvrdilo zakonitost tog poravnanja i stoga je odbilo sporove navedenih DP-a kao neosnovane. Navedeno zemljište je u katarstarskoj evidenciji već registrovano na ime tih društvenih preduzeća.

DP Apiko i D Iljiria su 2000. godine pokrenula svoje sporove pred Opštinskim sudovima u Peći i Dečanima.