Izveštaj o napretku sporazuma 2014

11. Jun 2014.

KRATAK PREGLED IZVEŠTAJA

Ovaj izveštaj o napretku sporazuma (INS) obeležava važan korak u razvoju vladavine prava na Kosovu, otkada je zaključen Zajednički sporazum novembra 2012. god. Izveštaj daje pregled skorijih dešavanja, uključujući preostale izazove u datoj oblasti.

 
 
   

Nedavnom odlukom da produži mandat EULEX-a na još dve godine, Kosovo je podvuklo svoju kontinuiranu podršku Misiji, kao i svoju posvećenost jačanju vladavine prava na Kosovu. Iako se preduzimaju važni koraci u pogledu tranzicije EULEX-ovog mandata, na primer svim institucijama vladavine prava upravljaće kosovski službenici, ništa se nije promenilo u odnosu na obaveze iz Zajedničkog sporazuma: osnivanje održivih, odgovornih, nezavisnih i multietničkih institucija vladavine prava, koje su slobodne od političkog mešanja i poštuju međunarodno priznate standarde i najbolje evropske prakse. To su ciljevi koje će Kosovo, Kancelarija SPEU/ EU i EULEX Kosovo nastojati da zajedno postignu tokom narednih godina.

U ranijem periodu postignut je određeni broj važnih ciljeva. Kosovske institucije su ojačane i sposobnije su za rešavanje izazova u oblasti vladavine prava. Osnaživanju institucija naročito je pomogao napredak u sprovođenju raznih sporazuma u okviru dijaloga koji pomaže EU. Između ostalog: osnovana je nova Regionalna komanda Policije Kosova Sever, koja je pojačana bivšim pripadnicima MUP-a, koji su integrisani u kosovski sistem. Prikupljanje prihoda počelo je na dva prelaza na severu Kosova i strane su se saglasile o lokacijama stalnih prelaza. Kosovskim vlastima je uručena ukupno 12.391 overena kopija matičnih knjiga, koje će doprineti osnivanju pouzdanog sistema građanskog stanja na Kosovu.

Međutim, period na koji se izveštaj odnosi obeležen je delimičnim zastojem u primeni Sporazuma, posebno u vezi sa dogovorenim mapama puta za unapređenje kapaciteta domaćih institucija. Mape puta zaostaju u pogledu dogovorenih rokova, uglavnom zbog nedostatka ljudskih i finansijskih resursa. Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava, ZKOVP, primio je k znanju ponovo dato obećanje Vlade Kosova da će na adekvatan način opremiti odgovarajuće institucije. Neophodno je ostvariti primetan napredak kako bi se popločao put da se EULEX povuče iz određenih oblasti.

Da bi drugo Žalbeno veće KAI i Posebna komora Vrhovnog suda Kosova (PKVS) za pitanja privatizacije postali u potpunosti funkcionalni, obema institucijama je potreban dodatni kadar. Upošljavanje dodatnih domaćih sudija i pomoćnog osoblja od suštinskog je značaja za unapređenje učinka PKVS. SSK je objavio da će preostale sudije biti izabrane do kraja juna 2014. god.

Osim toga, Jedinica Pritvornog centra u Mitrovici za pratnju zatvorenika i dalje nema dovoljno zaposlenih i opreme. Ali, dodeljivanjem odgovarajućih resursa, održavanjem posebne obuke za podršku u toku pratnje zatvorenika na severu Kosova i potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Policijom Kosova o podršci u toku pratnje zatvorenika na severu, pomoći će se da se izazovi uskoro savladaju. Popravna služba Kosova izrazila je svoju spremnost da preuzme zadatke u vezi sa pratnjom na severu.

Iako zastrašivanje svedoka i dalje predstavlja izazov za Kosovo, značajan napredak je zabeležen u oblasti zaštite svedoka i Kosovska direkcija za zaštitu svedoka je na putu ka dostizanju pune operativne održivosti.

EULEX i Kosovo počeli su da rade na uspostavljanju lokalnog odseka za ratne zločine pri STVK i Kosovskoj policiji. Formulisani su i dogovoreni planovi za pobljšavanje učinka Odeljenja za sudsku medicinu. Sve mere zavise od transformacije odeljenja u jednu nezavisnu agenciju, a to je odluka koja zahteva zakonske izmene. Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava, ZKOVP, je takođe usvojio matricu okosnica za borbu protiv korupcije radi praćenja napretka u sprovođenju postojećih smernica za borbu protiv korupcije. Odbor je uspostavio jednu zajedničku radnu grupu radi redovnog dopunjavanja matrice konkretnim podacima.

ZKOVP je takođe počeo diskusiju o rešavanju uočenih izazova koje predstavlja politčko uplitanje u vladavinu prava. To obuhvata davanje neodgovarajućih izjava u vezi sa tekućim sudskim postupcima čime se dovode u pitanje nezavisnost pravosuđa, kao i zakonodavne manjkavosti, nedovoljno ograđivanje institucija vladavine prava protiv potencijalnog ometanja i nedostatak ljudskih i drugih resursa. ZKOVOP uskoro namerava da postigne dogovor o nizu mera radi rešavanja tog pitanja.

Inicijative kao što su ove, u sprezi sa planovima puta i prioritetima vladavine prava, kao što je Struktuirani dijalog o vladavini prava, procene vizne liberalizacije i izveštaja o napretku, činiće okosnicu rada ZKOVP u naredne dve godine.
Kancelarija SPEU/EU i EULEX nastaviće da pružaju podršku kosovskim institucijama vladavine prava, uključujuči Struktuirani dijalog o vladavini prava, Planom puta za viznu liberalizaciju i studijom izvodljivosti.

Ti ključni procesi čvrsto vezuju Kosovo u politički okvir EU za zapadni Balkan. Tačnije rečeno, EULEX će se tokom svog obnovljenog mandata od 15. juna 2014. godine oslanjati na veliko iskustvo i značajan rad koji je njegovo osoblje do sada postiglo.