Compact Progress Reports

Compact Progress Reports

Compact Progress Reports

Compact Report in a Nutshell (July 2017 - June 2018)

Compact Progress Report 2018

Compact Progress Report 2017 English

Compact Progress Report 2016 English

JRCB Joint Conclusions 2016

Compact Progress Report 2015 English

Compact Progress Report 2014 English

Compact Progress Report 2013 English 

 

Përmbledhja e shkurtër e Raportit të Kompaktit  (Korrik 2017 - Qershor 2018)

Raporti i Progresit të Kompaktit 2018

Raporti i Progresit të Kompaktit 2017 Shqip

Raporti i Progresit të Kompaktit 2016 Shqip

Raporti i Progresit të Kompaktit 2015 Shqip

Raporti i Progresit të Kompaktit 2014 Shqip

Raporti i Progresit të Kompaktit 2013 Shqip

 

Kratak pregled Izveštaja o Sporazumu  (Jul 2017 - Jun 2018)

Izveštaj o Napretku Sporazuma 2018

Izveštaj o Napretku Sporazuma 2017 Srpski

Izveštaj o Napretku Sporazuma 2016 Srpski

Izveštaj o Napretku Sporazuma 2015 Srpski

Izveštaj o Napretku Sporazuma 2014 Srpski

Izveštaj o Napretku Sporazuma 2013 Srpski