Šta je EULEX?

Šta je EULEX?

Šta je EULEX?

Misija

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pokrenuta je 2008. godine, kao najveća civilna misija pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije. Sveukupna misija EULEX-a je da pruži podršku odabranim institucijama vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava i najboljim evropskim praksama

Trenutni mandat EULEX-a pokrenut je za period do 14. juna 2025. godine na osnovu Odluke Saveta 2023/1095. U okviru svog mandata, Misija obavlja delatnosti nadgledanja, podučavanja i savetovanja i ima ograničene izvršne funkcije.

Misija radi pod okvirom Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Mandat

EULEX Kosovo sprovodi svoj mandat kroz Stub za nadgledanje i Stub za operativnu podršku.

Kroz svoju Jedinicu za nadgledanje predmeta, Stub za nadgledanje sprovodi robusno nadgledanje odabranih predmeta koji pokrivaju ceo lanac krivičnog pravosuđa, kao i predmete u oblasti građanskog pravosuđa o imovini i privatizaciji. Ovaj stub takođe usmerava svoje aktivnosti nadgledanja na odabrane predmete na kojima je EULEX radio pod svojim izvršnim mandatom, koji je istekao sredinom meseca juna 2018. godine, i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete.

Kroz svoju Korektivnu jedinicu, Stub za nadgledanje pruža podršku i Korektivnoj službi Kosova (KSK) u razvoju profesionalnog tima uprave kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje i kontinuirano prisustvo u ustanovama KSK.

Korektivna jedinica takođe pomaže KSK da poveća svoje kapacitete u pružanju rehabilitacije zatvorenika.

Preko viših policijskih savetnika EULEX-a na severu Kosova, Stub za nadgledanje savetuje Regionalnu upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima u vezi sa pružanjem policijskih usluga.

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativnu podršku, koji zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga instanca za bezbednosni odgovor na Kosovu, pri čemu je Policija Kosova prva instanca za bezbednosni odgovor, EULEX druga, a KFOR treća instanca za bezbednosni odgovor. EULEX takođe podržava Policiju Kosova na polju međunarodne policijske saradnje, olakšavajući razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Misija takođe pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova pružajući logističku i operativnu podršku u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom. Pored toga, EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa svojim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih skrivenih grobova i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu. I poslednje, ali ne manje bitno, Misija nastavlja da upravlja svojim sopstvenim Programom zaštite svedoka.

Šef Misije: Giovanni Pietro Barbano

EULEX je posvećen ispunjenju svoje obaveze da uključi perspektivu rodne ravnopravnosti i ljudska prava u sve svoje aktivnosti, kako unutar Misije, tako i tokom rada sa kosovskim institucijama.

Činjenice:

Mandat: do 14. juna 2025. godine

Šef Misije: Giovanni Pietro Barbano

Ovlašćeni kapacitet: do 396 članova osoblja

Sedište: Priština, Kosovo

Pravni osnov: Zajednička akcija EU od februara 2008. godine i naknadne odluke Saveta od juna 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 i 2023. godine

EULEX ima podršku svih 27 država članica Evropske unije i pet država koje su dale doprinos (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Države).