Nadgledanje

Nadgledanje

Nadgledanje

Stub za nadgledanje nadgleda odabrane predmete i suđenja u okviru kosovskog pravosuđa, usredsređujući se na predmete kojima se EULEX bavio tokom svog prethodnog mandata koji je okončan polovinom juna meseca 2018. godine i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete koji mogu uticati na evropski put Kosova. Da bi to postigla, Misija održava Jedinicu za nadgledanje predmeta koja ocenjuje funkcionisanje kosovskog pravosuđa u pogledu proceduralne, zakonske i usklađenosti u smislu poštovanja ljudskih prava. Ova ocena se vrši snažnim sistemskim i tematskim nadgledanjem odabranih predmeta kroz celi lanac krivično-pravnog sistema, na policijskom, tužilačkom i sudskom nivou. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine, EULEX-ovi službenici za nadgledanje pratili su 1054 sudske rasprave u 319 krivičnih i građanskih predmeta, uključujući predmete visokog profila, predmete ratnih zločina, predmete rodno zasnovanog nasilja, predmete zločina iz mržnje, predmete korupcije i predmete na kojima je ranije radio EULEX. Iz ovog snažnog nadgledanja proizašla su četiri izveštaja sa nalazima i preporukama za kosovske organe, koje imaju za cilj rešavanje utvrđenih nedostataka i unapređenje pravosudnog sistema. Misija je u maju 2021. godine objavila specijalan izveštaj o uticaju pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu.

Takođe Stub za nadgledanje podržava napore Korektivne službe Kosova (KSK) da razvije profesionalni tim višeg rukovodstva kroz nadgledanje, praćenje i savetovanje. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine službenici Korektivne jedinice EULEX-a obavili su oko 660 terenskih poseta različitim korektivnim ustanovama i održali stotine sastanaka sa osobljem KSK-a u njenom sedištu, kako bi podržali upravu KSK-a u rešavanju strateških pitanja. EULEX takođe pomaže korektivnoj službi Kosova u jačanju njenih kapaciteta za suzbijanje neprimerenog ometanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima, i za usredsređivanje na rehabilitaciju zatvorenika i sprečavanje ponovnog prestupanja. Pored toga, Korektivna jedinica EULEX-a je podržala KSK u reviziji uredbe o čuvanju hospitalizovanih zatvorenika, radi poboljšanja standarda bezbednosti i sigurnosti KSK-a i nadgledala 72 bolničkih pratnji zatvorenika visokog profila od 15. juna 2018 do 14. juna 2021. godine.

EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku implementaciji relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, koji pomaže EU. Misija pomaže dvema stranama u primeni Tehničkog protokola Integrisanog upravljanja granicom kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje na strateškom nivou, kao i sprovođenje Sporazuma o slobodi kretanja. Nakon što je uspešno pomogla integraciju kosovsko-srpskih sudija, tužilaca i pripadnika pomoćnog osoblja u kosovski pravosudni sistem, Misija nastavlja da podržava i savetuje predsednika Osnovnog suda u Mitrovici i šefa odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici o primeni Sporazuma o pravosuđu pod okriljem EU i iz njega proisteklih dogovorenih zaključaka.

Pored toga, viši policijski savetnik EULEX-a na severu Kosova savetuje Regionalnu upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima koja se odnose na pružanje policijskih usluga, uključujući saradnju policije i tužilaštva i planiranje operacija.