Nadgledanje

Nadgledanje

Nadgledanje

Kroz svoju Jedinicu za nadgledanje predmeta, Stub za nadgledanje sprovodi robusno nadgledanje odabranih predmeta koji pokrivaju ceo lanac krivičnog pravosuđa, kao i predmete građanskog pravosuđa o imovini i pitanjima privatizacije. Jedinica za nadgledanje predmeta usredsređena je na predmete koje je rešavao EULEX pod svojim prethodnim mandatom, koji je istekao sredinom juna 2018. godine, i koji su potom predati lokalnom pravosuđu, kao i na druge predmete, uključujući predmete visokog profila, predmete ratnih zločina, predmete rodno zasnovanog nasilja, predmete korupcije, imovinske predmete i predmete terorizma. Da bi to postigla, Jedinica za nadgledanje predmeta ocenjuje funkcionisanje kosovskog pravosuđa u pogledu proceduralne, zakonske i usklađenosti u smislu poštovanja ljudskih prava. Ova ocena se vrši kroz robusno sistemsko i tematsko nadgledanje odabranih predmeta kroz celi lanac krivično-pravnog sistema, na policijskom, tužilačkom i sudskom nivou. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2023. godine, EULEX-ovi službenici za nadgledanje pratili su 1940 sudskih seansi 330 tekućih krivičnih i građanskih predmeta. Iz ovog robusnog nadgledanja proizašlo je pet izveštaja sa nalazima i preporukama za kosovske organe, koji imaju za cilj rešavanje utvrđenih nedostataka i unapređenje pravosudnog sistema. Misija je u maju 2021. godine objavila specijalan izveštaj o uticaju pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu. Misija je 2022. godine objavila specijalni izveštaj Ocena postupanja pravosudnog sistema sa slučajevima silovanja na Kosovu, a 2023. godine, Misija je objavila izveštaj „Primena uslovnog otpusta na Kosovu: Nalazi i preporuke“.

Kroz svoju Korektivnu jedinicu, Stub za nadgledanje pruža podršku naporima Probacionu službu Kosova (PSK). Od 15. juna 2018. do 14. juna 2023. godine službenici Korektivne jedinice EULEX-a obavili su oko 800 terenskih poseta različitim korektivnim ustanovama i regionalnim kancelarijama Probacione službe, i održali stotine sastanaka sa osobljem KSK i PSK, kako bi podržali upravu u rešavanju strateških pitanja. Pored toga, Korektivna jedinica EULEX-a je nadgledala 109 bolničkih pratnji zatvorenika visokog profila od 15. juna 2018 do 14. juna 2023. godine.

Preko viših policijskih savetnika EULEX-a na severu Kosova, Stub za nadgledanje savetuje Regionalnu upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima u vezi sa pružanjem policijskih usluga, uključujući policijski rad u zajednici i rad u multietničkom okruženju.