Naslovna  BreadCrumbTrailerEULEX & EU  BreadCrumbTrailerOdgovornost EULEX-a

Odgovornost EULEX-a

Kao Misija vladavine prava sa odredenim ogranicenim izvršnim funkcijama, obezbedivanje odgovornosti je kljucno za Misiju EULEX na Kosovu. To je osnovni element za postizanje sveobuhvatnih ciljeva misije.

EULEX-u je sporazumno dodeljen imunitet od lokanih pravnih i administrativnih procesa. To je u skladu sa onim što se primenjuje za ostale medunarodne i diplomatske misije širom sveta. Medutim, dok lokalno zakonodavstvo ne može biti primenjeno protiv misije EULEX ili njenog osoblja, EULEX i njegovo osoblje ipak moraju poštovati lokalno zakonodavsvo. Ukoliko pripadnik misije EULEX, uprkos tome, prekrši zakon, njegov/njen imunitet može biti opozvan i ta osoba može biti krivicno gonjena u njegovoj maticnoj zemlji.

Koncept odgovornosti EULEX-a je složen i ukljucuje odreden broj razlicitih, ali neodvojivih elemenata koji, svi zajedno, cine odgovornost EULEX-a. To ukljucuje operativne elemente, kao i elemente unutrašnje i spoljašnje odgovornosti – koji se primenjuju prema gradanima Kosova i gradanima Evropske Unije.

Operativna (odgovornost):

 • Da bi se osigurala operativna odgovornost, Misija je izradila sistem za procenu uticaja delatnosti misije EULEX na terenu. Osoblju EULEX-a, koje se nalazi zajedno sa njihovim lokalnim kolegama, biva postavljena serija specificnih pitanja svakog meseca, o dešavanjima u njihovoj užoj specijalnosti. Nakon nekog vremena odgovori dati na ta pitanja sacinice sliku promena unutar lokalnih policijskih, pravosudnih i carinskih sistema, koja ce omoguciti EULEX-u da podnese tacan izveštaj o napretku ostvarenom od strane Kosovskih institucija vladavine prava. Ovi rezultati ce nakon toga biti procenjeni u odnosu na strateške ciljeve dogovorene od strane država clanica EU. Ovaj sistem je poznat kao „Programski Pristup“ i to je prvi put da je EU iskoristila ovakav princip u tom stepenu. Centralni cilj je da se obezbedi odgovornost i da se statisticki izmere dostignuca EULEX-a, kroz merenje napretka ostvarenih od strane lokalnih institucija vladavine prava. Ovaj sistem je, u isto vreme, izlazna strategija za EULEX. Onog trenutka kada strateški ciljevi budu ispunjeni, EULEX ce napustiti Kosovo i puna odgovornost za vladavinu prava bice u rukama lokalnih institucija. Za više informacija i za preuzimanje prvog izveštaja vidi: www.eulex-kosovo.eu
 • Kancelarija za Ljudska Prava i Pitanja Polova (KLJPPP) je savetodavna i politicka kancelarija koja, pre svega, ima preventivnu, savetodavnu i koordinacionu funkciju u obezbedivanju da sve aktivnosti koje sprovodi misija EULEX na Kosovu poštuju medunarodne standarde u vezi sa ljudskim pravima i pitanjima polova. KLJPPP je ukljucena u unutrašnje i spoljašnje aktivnosti da bi ispunila svoju preventivnu i savetodavnu ulogu. KLJPPP promoviše ljudska prava i polnu perspektivu kao deo internog procesa konsultacija u svim aspektima sprovodenja mandata EULEX-a, ukljucujuci: razvoj pravila, programske aktivnosti, pracenje i izveštavanje. Pored toga, KLJPPP osoblju misije pruža obuku o ljudskim pravima i pitanjima polova. KLJPPP se ne bavi pritužbama o kršenju ljudskih prava podnetih protiv EULEX-a, takve pritužbe treba da budu upucene Komisiji za Reviziju Ljudskih Prava.

Unutrašnja (odgovornost):

 • Pravna odgovornost: je obezbedena kroz pravosudne mehanizme država koje sudeluju u misiji. U tom kontekstu, misija je posvecena da obavesti širu javnost o rezultatima takvih procesa kao važan faktor odgovornosti. Pravna odgovornost je takode osigurana u odredenom pravosudnom sistemu, kroz omogucivanje da sve strane imaju pristup pravdi i pravo na podnošenje žalbe.
 • Disciplinska odgovornost: EULEX u svom sastavu ima Istražnu Jedinicu, i disciplinske odbore i istražni odbori se redovno sastaju radi procene kršenja odredbi i pravilnika o radu, ukljucujuci Pravilnik o Ponašanju, tj. „nezakonito ponašanje“. Istrage mogu dovesti do preporuka ili disciplinskih odluka.

Spoljašnja:

 • Socijalna odgovornost prema gradanima Kosova. Misija pruža transparentne i pravovremene informacije o aktivnostima misije civilnom društvu na Kosovu, novinarima i gradanima na dnevnoj osnovi. U tu svrhu, kljucnu vrednost ima vebsajt Misije EULEX na Kosovu.
 • Politicka odgovornost prema državama clanicama EU i sudelujucim trecim državama je postignuta kroz komandni lanac koji ukljucuje Šefa Misije, Komandira za Civilne Operacije EU i Direktora za Civilno Planiranje i Sprovodenje, koji odgovara Savetu EU (Država clanica EU) preko Visokog Predstavnika za Spoljne Poslove i Bezbednosnu Politiku.
 • Odgovornost vis-a-vis politickih organa na Kosovu je obezbedena kroz redovne kontakte izmedu Misije, narocito Šefa Misije i Kosovskih vlasti. Zajednicki Odbor za vladavinu prava je kljucna institucija za to.
 • Socijalna odgovornost prema gradanima Kosova. Misija pruža transparentne i pravovremene informacije o aktivnostima Misije civilnom društvu na Kosovu, novinarima i gradanima na svakodnevnoj osnovi. U tom cilju važno sredstvo je sajt Misije.
 • Finansijska odgovornost za izvršavanje svojih dužnosti, u skladu sa važecim pravilima u Zajednici, koja cini misiju odgovornom Evropskom Parlamentu, koji nadgleda finansijske aspekte misije, i indirektno Evropskoj Uniji.
  Bilo koji zahtevi za finansijsku naknadu navodnih šteta nacinjenih od strane EULEX Misije na Kosovu bice, kao osnovno pravilo, regulisani kroz postojece osiguranje. Stoga, bilo koji zahtev za finansijsku naknadu treba da bude upucen Šefu Misije, koji ce se pobrinuti za adekvatno rešavanje svakog zahteva.
 • Spoljna odgovornost o ljudskim pravima: EU je odlucila da promoviše formiranje Komisije za Reviziju Ljudskih Prava (KRLJP) za Misiju EULEX na Kosovu, radi podnošenja žalbi od strane bilo koje osobe koja bude smatrala da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane Misije EULEX na Kosovu, prilikom sprovodenja njenog izvršnog mandata. KRLJP je nezavisna u sprovodenju sopstvenih funkcija, koje ce ona sprovoditi sa nepristrasnošcu i integritetom.
  Za više informacija vidi: www.hrrp.eu
 • Vi, kao građanin, možete podneti žalbu na ophođenje pripadnika osoblja EULEX-a prema vama ukoliko smatrate da imate dovoljno razloga. Žalbu možete podneti ukoliko smatrate da je pripadnik osoblja EULEX-a postupio neprimereno ili nepravedno. Podnesite žalbu putem elektronske pošte: info@eulex-kosovo.eu.
  Da biste saznali više o Kodeksu ponašanja i discipline za Civilne misije ZBOP EU sledite dole navedeni link:
  Javna verzija Kodeksa ponašanja i discipline