Fillimi  BreadCrumbTrailerVendimet e
Gjykatave
  BreadCrumbTrailerProcedura gjyqësore Civile  BreadCrumbTrailerGjykata Themelore e Mitrovicës

Gjykata Themelore e Mitrovicës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
12 dhjetor 2013 C.nr. 221/2012 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.