Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Gjykata Themelore e Pejës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
08 prill 2014 P.nr. 386.2013 English | Shqip | Srpski
24 tetor 2013 C.nr. 222/2007 English | Shqip
05 korrik 2013 C.no. 321/09 English | Shqip | Srpski
20 maj 2013 C. no. 250/11 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.