Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava održan u Prištini

26. septembar 2017. god.

PRIŠTINA, 26.09.2017. - Danas je održan redovni sastanak Zajednickog koordinacionog odbora za vladavinu prava, koji je po prvi put organizovao Sudski savet Kosova (SSK) i kojim je predsedavao predsedavajuci SSK-a, g. Nehat Idrizi.

Sastanku su prisustvovali i ministar pravde, Abelard Tahiri, predsedavajuci Tužilackog saveta Kosova Blerim Isufaj, šefica Misije EULEX na Kosovu Alexandra Papadopoulou i šefica Kancelarije EU/SPEU Nataliya Apostolova.

Predsedavajuci Idrizi je pozdravio sastanak ZKOVP-a i ocenio da je ovaj sastanak od posebnog znacaja i koristi, i da pruža priliku glavnim akterima pravosudnog sistema Kosova da diskutuju o poteškocama i izazovima u ovoj oblasti. G. Idrizi je ponovio cvrstu posvecenost saradnji sa svim partnerima iz oblasti vladavine prava, koji imaju za krajnji cilj uspostavljanje i konsolidaciju sistema pravosuda, izgradenog na temelju transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti i meritokratije.

Na pocetku ovog sastanka clanovima ZKOVP-a je predstavljen Izveštaj o napretku u sprovodenju  “Kompakt” Sporazuma. Ovaj izveštaj pokriva period od juna 2016. do juna 2017. godine, a u njemu se konstatuje napredak ostvaren u poboljšanju oblasti vladavine prava, kao i veca sposobnost kosovskih institucija da samostalno rešavaju izazove u oblasti vladavine prava. Ovaj sastanak je znak posvecenosti zajednickoj agendi za vladavinu prava na Kosovu, kao i znak kontinuiranih napora kosovskih institucija da se bave problemom politickog mešanja i korupcije.

Što se tice Sudskog saveta i Tužilackog saveta, u izveštaju se poseban naglasak stavlja na sprovodenje procesa selekcije i zapošljavanja sudija i tužilaca, ukljucujuci i sever zemlje. Nadalje, prema ovom izveštaju, zaostali nerešeni predmeti u sudskom sistemu i dalje su veliki problem.

Šefica Kancelarije EU/SPEU, Natalya Apostolova, pozdravila je izdavanje Izveštaja o napretku u sprovodenju  “Kompakt” Sporazuma i pozdravila napore institucija Kosova za Vladavinu zakona koji su ucinjeni prošle godine. Apostolova je sugerisala institucijama Kosova da sprovedu preostale preporuke EU 2016 Izveštaj o Kosovu, u delu „Funkcionisanje sudstva“, kao i relevantne prednosti Agende evropske reforme. 

„Razmatranje i ocenjivanje kao i usvajanje zakona koji predvidaju obaveznu suspenziju odnosno razrešenje javnih zvanicnika koji su optuženi ili osudeni za korupciju, je hitan prioritet koji kosovske institucije treba da ostvare u okviru Agende evropske rerforme“ rekla je Apostolova. „Podsticem ukljucivanje zatraženih zakonskih odredbi, kako u Krivicnom zakoniku tako i u Zakoniku krivicnog postupka. Takode, podsticem kosovske institucije da povecaju napore za sprovodenje sveobuhvatne reforme krivicnih zakona, kako bi oni bili jako sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao što se to zahteva SSP-o i Izveštaj 2016.g.“                                           

Šefica Misije EULEX, gda Alexandra Papadopoulou, naglasila je znacaj sastanaka ZKOVP-a, kao odgovarajuceg foruma za konstatovanje uspeha i rešavanje preostalih izazova u oblasti vladavine prava na Kosovu. One je cestitala kosovskim institucijama na dosadašnjem napretku, opisanom u Izveštaju o napretku u sprovodenju Sporazuma. Gda Papadopoulou  je pozdravila profesionalizam Policije Kosova i njihovu odgovornost i održivost u pružanju usluga sprovodenja zakona, i pohvalila Carinu Kosova koja je održala visok nivo svog ucinka, posebno u prikupljanju prihoda.

Ona je pozvala kosovske institucije vladavine prava da pojacaju svoje napore na rešavanju preostalih izazova i da odgovore na sveobuhvatne probleme, kao što su politicko mešanje i korupcija.

Ona je naglasila da se u narednom periodu ocekuje napredak od Kazneno-popravne službe Kosova u njenom razvoju ka standardima EU. „Neprestano uplitanje u rad ove institucije, a narocito u postupanje sa zatvorenicima visokog profila, ometa njeno nezavisno funkcionisanje i sprecava napredak.”

Gda Papadopoulou je izrazila kontinuiranu posvecenost EULEX-a da pomogne Kosovu u izgradnji efikasnog i nezavisnog sistema vladavine prava, slobodnog od politickog mešanja i u skladu sa standardima i najboljim praksama EU.

“Dok ocenjuju ucinak rada tokom protekle godine, interesne strane Zajednickog koordinacionog odbora za vladavinu prava nastavice da se angažuju za dalji razvoj sektora vladavine prava u skladu sa evropskim standardima i najboljim praksama, nakon širih zahteva nametnutih za proces približavanja Kosova Evropskoj uniji. S tim na umu, porodica EU poziva kosovske institucije da nastave da preuzimaju vece vlasništvo i više odgovornosti za izgradnju sistema vladavine prava koji je održiv, odgovoran i nezavisan”, navodi se, izmedu ostalog, u izveštaju.

Da pogledate Izvestaj o Napredku Sporazuma kliknite ovde: http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/CPR-2017-Sr.pdf