Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Održan sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

12. decembar 2017. god.

Održan je sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava, koji je po prvi put organizovao Tužilački savet Kosova (TSK) i kojim je predsedavao predsedavajući ovom odboru, Bljerim Isufaj.

Sastanku su prisustvovali i ministar pravde (MP), Abeljard Tahiri, predsedavajući Sudskom savetu Kosova (SSK), Nehat Idrizi, šefica Kancelarije EU/specijalna predstavnica EU na Kosovu, Nataliya Apostolova i šefica Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Aleksandra Papadopoulou.

Predsedavajući Isufaj je pozdravio sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava, ocenivši Odbor kao mehanizam kroz koji se razmatraju izazovi u pravosudnom sistemu, pružaju mogućnosti za rešavanje tih izazova i prati i nadgleda rad na njihovom rešavanju. On je rekao da značaj ovog Odbora leži u okupljanju ključnih aktera iz lokalnih i međunarodnih institucija vladavine prava. Predsedavajući Isufaj je ponovio njegovu i spremnost TSK-a za nastavak i produbljenje saradnje sa svim lokalnim i međunarodnim partnerima iz pravosudnih institucija, u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti pravosuđa.

U svojstvu predsedavajućeg ovom sastanku i uzevši u obzir da je ovo poslednji sastanak Odbora za ovu godinu, predsedavajući Isufaj je predstavio kratak pregled glavnih tačaka o kojima je diskutovano na sastancima Odbora održanim tokom 2017. godine i napretka koji je postignut.

Sudstvo 

Predsedavajući Isufaj je govorio i o procesu integracije pravosudnog sistema u severnom delu Kosova, koja je sprovedena u skladu sa Briselskim sporazumom o pravosuđu. On je rekao da je tokom ove godine uspešno integrisano 13 tužilaca i 33 člana osoblja iz nevećinske zajednice.

Predsedavajući Isufaj je pozdravio proces integracije na severu, koji je bio ishod Briselskog sporazuma o pravosuđu.  Integracija pravosuđa na severu je uspešno završena, postavljanjem 41 sudije i 107 javnih službenika iz nevećinske zajednice širom pravosuđa Kosova. SSK je uložio sve napore da im se obezbede što bolji uslovi za rad u cilju unapređenja profesionalnih kapaciteta. U saradnji sa Pravosudnom Akademijom organizovana je obuka za postavljene sudije, a trenutno sudije iz nevećinske zajednice pohađaju obuku iz oblasti krivičnog prava na

Ministrar Pravde, g. Abelard Tahiri, naveo je da Sprovođenje Sporazuma za Pravosuđe je uspešno završeno, kao jedno od ključnih postignuća za ovu godinu.  Kao rezultat toga je konačno postavljen unitarni sistem pravosuđa funkcionalizirajući  institucije pravosuđa u severnom delu i garantirajući vladavinu zakona u celoj teritoriji Republike Kosova.osudnoj Akademiji.

Plan evropskih integracija

Šefica Kancelarije EU/specijalna predstavnica EU, Natalija Apostolova, pozdravila je napore kosovskih institucija vladavine prava tokom ove godine. Apostolova je pozvala kosovske vlasti da sprovedu preostale preporuke iz Izveštaja Evropske komisije o Kosovu za 2016. godinu u delu u kojem se govori o 'funkcionisanju pravosuđa', kao i kratkoročne i srednjoročne prioritete iz Plana evropskih reformi.

„Razmatranje i usvajanje zakona kojima se nalaže suspenzija, odnosno udaljenje javnih službenika optuženih i osuđenih za korupciju, predstavlja prioritet za koji su se kosovske vlasti obavezale da će ga ispuniti u okviru Plana evropskih reformi", rekla je Apostolova. „Pozivam na uključivanje neophodnih zakonskih odredbi u Krivični zakonik i Zakon o krivičnom postupku kao bi se ovo omogućilo”.

G. Abelard Tahiri obavestio je prisutne na osnovu Agende ZOKVZ-a u vezi Evropske Agende za Integracije (ARE), Ministarstvo Pravde unutar svojih nadležnosti ispunila je uspešno sve obaveze koje proizlaze iz ARE i koje su identifikovane u Državnom Izveštaju za 2016 godinu.

Mape puta

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, objavila je četiri Mape puta ZKOVP-a, koje je EULEX izradio u tesnoj saradnji sa lokalnim partnerima i predsedavajućim ZKOVP-a. Svaka od četiri Mape puta predstavlja tehnički akcioni plan sa konkretnim koracima, koje kosovske institucije vladavine prava treba da preduzmu kako bi se obezbedila održivost kapaciteta lokalnih institucija tokom postepenog privođenja kraju Misije EULEX.

„Mapa puta za “Institut za sudsku medicinu (ISM)” usmerena je na tehničke potrebe koje je potrebno ispuniti da bi ISM postao nezavisna institucija, kako je predviđeno Zakonom o sudskoj medicini. Neke od tih potreba odnose se na finalizovanje podzakonskih propisa, otvaranje odgovarajuće toksikološke laboratorije i intenziviranje izgradnje internih kapaciteta.

Mapa puta za „Posebnu komora Vrhovnog suda (PKVS)” usmerena je na unapređenje učinka Komore, i na izmenu postojećeg zakonodavstva, kako bi bolje i efikasnije rešavala postojeće i buduće izazove i uspostavlja mehanizam, kojim bi se nadgledali potencijalni elementi organizovanog kriminala u okviru privatizacije i povraćaj sudskih postupaka”, izjavila je Papadopoulou.

Ona je naglasila da se treća Mapa puta bavi pitanjem konačnog rešavanja predmeta koji se odnose na imovinu izgubljenu tokom sukoba. Mapa puta za “Žalbeno veće za KAI” navodi uslove koji su neophodni za unapređenje efikasnosti Veća. Pored toga, ova mapa puta predviđa uvođenje mehanizma za uzajamnu pravnu pomoć (koji sprovodi SPEU), kojim će se obezbediti da će odluke i presude konačno biti dostavljene strankama koje žive u Srbiji.

Mapa puta za “Ratne zločine” predviđa izradu Nacionalne strategije i Akcionog plana za rad kosovskih organa na rešavanju ratnih zločina, kako bi se obezbedila pravda za žrtve i njihove porodice.

„EULEX poziva kosovske institucije da nastave da preduzimaju konkretne korake kako bi obezbedili veću odgovornost za izgradnju održivog, nezavisnog i efikasnog sistema vladavine prava”, naglasila je Papadopoulou. Ona se zahvalila svima na njihovom doprinosu izradi mapa puta koje će početi da se sprovode od januara 2018. godine.

Ministar Pravde obavestio je prisutne da jedna posebna pažnja je posvećena Vodićima, kao sredstvo za praćenje postignut progresa u ove oblasti vladavine zakona. Konkretnije, Ministar Tahiri predstavio je opštirnije doprinos i komentare Ministarstva Pravde  u vezi  četiri identifikovanih oblasti u Vodiču.

Izazovi

Što se tiče izazova sa kojima se Tužilački savet Kosova i dalje suočava, uprkos napretku postignutom u njihovom otklanjanju, predsedavajući Isufaj je kao najvažnije izdvojio nedostatak budžeta i mali broj osoblja.