Vesti

EULEX organizovao studijsku posetu Finskoj i kurs obuke za ekipu Kazneno-popravne službe Kosova

04. novembar 2019. god.

Prethodne najbolje prakse u radu EULEX jedinice za Kazneno-popravnu službu na jačanju kapaciteta ponovo su učinile Finsku zemljom koju treba posetiti u cilju daljeg jačanja kazneno-popravne službe Kosova.

Tokom studijske posete Finskoj, koju je organizovao EULEX i koja se odvijala tokom prve nedelje oktobra, šest članova osoblja Kazneno-popravne službe (KPSK) obučeno je da postanu treneri za ocenu rizika i potreba i izradu planova kazne. Da bi se osigurala održivost, obuka budućih trenera KPSK-a posebno je bila usredsređena na pojedinačno planiranje kazne, koje bi trebalo da se uradi za sve zatvorenike kako bi se smanjio rizik od ponavljanja krivičnog dela, i koje predstavlja proces zasnovan na pojedinačnoj oceni rizika i potreba.

Ekipa KPSK-a posetila je regionalni Centar za ocenu u Helsinkiju, Institut za obuku za zatvorsku i probacijsku službu Finske Agencije za krivične sankcije, kao i otvorene i zatvorene zatvore, kako bi videla kako se sprovode planovi kazne i kako ti planovi utiču na zatvorenike i zatvorsko osoblje.

Nakon studijska posete Finskoj, ekipa finskih stručnjaka je došla u Prištinu kao bi podržala i pomogla grupu polaznika obuke KSPK-a, i kako bi ocenila napredak ostvaren u izradi priručnika obuke za buduće polaznike. 

Nakon jednonedeljnog kursa obuke u Prištini, 2. novembra je održan završni događaj obuke budućih trenera u Jedinici KPSK-a za ocenu i klasifikaciju zatvorenika. Tokom završnog događaja, šefica EULEX Stuba za nadgledanje, Johanna Valenius, izjavila je: „EULEX podržava KPSK od samog početka Misije u 2008. godini i nastavlja da pruža podršku kroz mandat za nadgledanje, podučavanje i savetovanje. Veoma je važno pomenuti da je ideja o ovoj obuci potekla direktno od naših lokalnih kolega. KPSK je ustanovila da postoji potreba za pružanjem obuke novozaposlenom osoblju i da tu obuku mogu da sprovedu službenici koji su već pohađali obuku, te je stoga organizovana obuka trenera.”

Lokalne kolege su takođe izrazile visok nivo profesionalne ispunjenosti nakon raznih nivoa obuke koja im je pružena. Dašnim Osmani, šef Pilot projekta Jedinice za ocenu i klasifikaciju zatvorenika, koji je sada i sertifikovani trener, izjavio je: „Koristi od ovakve vrste specifične i opširne obuke direktno su povezani sa našim svakodnevnim radom i odgovornostima. Štaviše, sada ćemo moći da našu stručnost prosledimo našim ekipama.”

Annamari Räisänen, kratkoročni stručnjak za ocenu zatvorenika, sažela je celokupni proces koji se odvijao tokom protekla dva meseca: „Na kraju ova dva meseca mogu da kažem da su učesnici izgledali veoma zadovoljni rezultatima i ekspertizom koje su stekli tokom obuke. Što je najvažnije, entuzijazam i saradnja kosovskih kolega odražavala je dobro razumevanje potrebe za razvojem stručnosti u ovoj konkretnoj oblasti, kako bi se nastavio dobar razvoj KPSK-a.”

Svečano zatvaranje obuke budućih trenera obeleženo je i sertifikovanjem šestoro trenera iz Jedinice KPSK-a za ocenu i klasifikaciju zatvorenika.