Vesti

EULEX obeležava 30. godišnjicu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

20. novembar 2019. god.

EULEX se 20. novembra pridružio svetu u obeležavanju 30. godišnjice Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta (KUNPD), najšire ratifikovanog sporazuma UN-a u istoriji, koji je direktno primenljiv na Kosovu.

KUNPD, koju je Generalna skupština UN-a usvojila 20. novembra 1989. godine, priznaje da su sva deca, bez ikakve diskriminacije, punopravni nosioci prava. Njome se od vlasti zahteva da preduzmu sve odgovarajuće mere da bi ih zaštitili od bilo koje vrste nasilja i zlostavljanja, uključujući i seksualno zlostavljanje. Vlasti moraju brzo reagovati na svako prijavljeno nasilje ili zlostavljanje, s ciljem da adekvatno istraže takve prijave, a odgovorne izvedu pred lice pravde. Prilikom rešavanja slučajeva nasilja i zlostavljanja, nadležne institucije moraju garantovati potpunu zaštitu prava dece, uključujući pravo na privatnost, bezbednost i adekvatnu pomoć.

U skladu sa svojim tekućim mandatom, EULEX teži promovisanju i zaštiti prava sve dece na Kosovu, pružajući podršku relevantnim institucijama vladavine prava u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta. U kontekstu krivičnih postupaka, Misija nadgleda zaštitu prava dece žrtava i svedoka, kao i ostvarivanje prava dece u sukobu sa zakonom. Misija takođe nadgleda prava maloletnika u popravnim ustanovama, i pruža savet Kazneno-popravnoj službi Kosova u cilju obezbeđivanja njihove reintegracije i primarnog uvažavanja njihovih najboljih interesa. U partnerstvu sa Institutom za sudsku medicinu i Policijom Kosova, EULEX sprovodi kampanju “Progovori na vreme”, u cilju podizanja svesti, naročito među decom, o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja, i pružanja informacija o tome kako sačuvati takve dokaze kako bi se pomoglo da se počinioci dovedu pred lice pravde.