Vesti

Izjava kao odgovor na navode da je EULEX predao spise predmeta srpskim organima tužilaštva

22. juni 2021. god.

Povodom nedavnih navoda da je Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predala spise ratnih zločina srpskim organima tužilaštva, Misija želi da naglasi da ti navodi nisu tačni.

EULEX nikada nije predao nijedan predmet ratnih zločina srpskim organima tužilaštva, niti se odrekao ovlašćenja nad istražnim spisima i predmetima.

Misija je tokom celog izvršnog mandata EULEX-a težila da obezbedi odgovornost za ratne zločine počinjene na Kosovu. Međutim, do kraja izvršnog mandata EULEX-a u junu 2018. godine, Misija nije mogla da nastavi rad na predmetima ratnih zločina koje su navodno počinili pojedinci koji su bili van Kosova, uključujući osumnjičene za koje se znalo da žive u Srbiji, jer važeći kosovski zakoni nisu dozvoljavali suđenja u odsustvu.

U svojim naporima da obezbede odgovornost za ratne zločine koje su navodno počinili pojedinci za koje se verovalo da se nalaze van Kosova, EULEX-ovi tužioci su povremeno delili informacije o tim pojedincima sa tužilaštvima drugih jurisdikcija, uključujući, ali ne ograničavajući se na organe tužilaštva Srbije. U skladu sa kosovskim zakonom, do juna 2014. godine, tužioci EULEX-a su u nekoliko predmeta ratnih zločina razmenili informacije i pružili pomoć srpskim vlastima, u prisustvu kosovskih tužilaca. Između 2014. i 2018. godine, kako se mandat Misije menjao, ova praksa je postepeno ukinuta.

U svim okolnostima, saradnja sa srpskim vlastima, koja je dovela do prvostepene presude kojom je devetoro optuženih proglašeno krivim za izvršenje krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, zasnivala se na odgovarajućim odredbama važećeg kosovskog zakona o krivičnom postupku, kao i na pravnim propisima o međunarodnoj pravnoj saradnji u krivičnim stvarima.

Tokom tog perioda saradnje, EULEX je zadržao sve originalne spise predmeta ratnih zločina, koji su kasnije, nakon završetka izvršnog mandata EULEX-a, predati kosovskim organima. Tačnije, do decembra 2018. godine EULEX je kosovskim organima predao 495 policijskih spisa predmeta organizovanog kriminala, 434 policijska spisa predmeta ratnih zločina, spise predmeta ,nestalih lica', sudske spise predmeta na kojima je radio samo EULEX i više od 1.400 tužilačkih spisa predmeta. Tužilački spisi predmeta sastojali su se od tekućih predmeta, predmeta koji su odbačeni ili ukinuti i predmeta koje je EULEX završio i arhivirao. Većina tih spisa predmeta odnosi se na ratne zločine, organizovani kriminal, korupciju i druga teška krivična dela.