Vesti

Predstavnica EULEX-a učestvovala u javnoj raspravi o nacrtu zakona o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja

13. oktobar 2021. god.

Skupštinski Odbor za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja tokom rata i peticije održao je 12. oktobra javnu raspravu o nacrtu zakona o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, kojoj je prisustvovala savetnica EULEX-a za rodna pitanja, Chiara Tagliani, kao i predstavnici civilnog društva, pružalaca usluga za žrtve i međunarodnih organizacija. Tokom javne rasprave, kojoj je predsedavala predsednica Odbora Duda Balje, učesnici su razmenili mišljenja o nacrtu zakona i složili se o daljem putu.

Predstavnica EULEX-a pozdravila je inicijativu za izradu zakona za koji se očekuje da uskladi postojeći pravni okvir sa standardima utvrđenim u Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatoj i kao Istanbulska konvencija. Tagliani je ponovila podršku Misije procesu izrade nacrta, posebno u tri oblasti: jačanje multisektorskog pristupa definisanjem obaveza i odgovornosti različitih uključenih institucija i službi, kao i njihovu obavezu saradnje; proširenje opsega naloga za zaštitu i uključivanje svih žrtava rodno zasnovanog nasilja; i podršku žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i specijalizovane usluge koje im moraju biti dostupne.

Predstavnica EULEX-a je napomenula da će Misija u roku od mesec dana u pisanom obliku dostaviti svoje komentare na nacrt zakona.