Vesti

EULEX predstavio Izveštaj o nadgledanju pravosuđa

17. decembar 2021. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predstavila je 16. decembra svoj najnoviji Izveštaj o sistemskom i tematskom nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od marta 2020. do oktobra 2021. godine.  Izveštaj se zasniva na nalazima nadgledanja 295 predmeta i 378 ročišta, kao i na konkretnim preporukama za unapređenje pravosudnog sistema namenjenim kosovskim organima.

Tokom prezentacija, ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu je rekla: „Posvećeni smo unapređenju vladine agende za vladavinu prava i unapređenju ljudskih prava na Kosovu. Naša vizija je nezavisno, nepristrasno, efikasno i profesionalno pravosuđe, tako da ćemo se angažovati i vredno raditi u tom pravcu.”

Šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark rekao je da Misija primenjuju jedinstvenu metodologiju kroz robusno nadgledanja odabranih krivičnih i građanskih predmeta. „Zahvaljujući saradnji i podršci naših kosovskih partnera ova karakteristika nadgledanja do sad dobro funkcioniše”, kazao je Wigemark, dodajući: „ Preporuke koje dajemo u našem izveštaju nisu obavezujuće. One su realistične i mogu pozitivno uticati na efikasnost, odgovornost i integritet vladavine prava na Kosovu pod uslovom da postoji spremnost da se sprovedu”.

Predstavljajući glavne nalaze i preporuke sadržane u izveštaju, šef EULEX-ove Jedinice za nadgledanja predmeta, Hubert van Eck Koster, istakao je zapaženu prekomernu upotrebu sudskog pritvora, koji bi trebalo da bude određen samo kao krajnja mera, odnosno prekomerno trajanje pritvora. Van Eck Koster je takođe rekao da je 30 odsto praćenih ročišta bilo neproduktivno i odloženo bez značajnog napretka, što negativno utiče na pravosudni sistem, jer produžava trajanje postupka. On je takođe istakao nedostatak napretka u rešavanju nekoliko predmeta visokog profila i bivših predmeta EULEX-a.

Nakon prezentacije izveštaja, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Aljbert Zogaj, kazao je: „Veliku ulogu u našim inicijativama za unapređenje određenih oblasti u pravosuđu imaju i naši međunarodni partneri, kao i vaše angažovanje bilo u vidu pomoći, bilo u vidu ovakvih izveštaja. Na kraju, želim da naglasim da je za nas izuzetno važno da na našem putu uz nas budu naši partneri i da zajedno ostvarimo naš cilj u unapređenju pravosudnog sistema Kosova”.

Usredsređujući se na preporuke izveštaja, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, Veton Šabani je rekao: „Preporuke koje proizilaze iz ovog izveštaja, a koje se odnose na kosovski sistem tužilaštva, Tužilački savet Kosova će proslediti svakoj nadležnoj jedinici u okviru sistema tužilaštva. Što se tiče nekih od ovih preporuka već je ostvaren merljiv napredak, jer se neko vreme već radi na njima.” 

Direktor Odeljenje Policije Kosova za istragu kriminala, Fatos Makoli, kazao je: „Ozbiljno uzevši u obzir preporuke koje su proistekle iz ove dve procene, Policija Kosova je u kontinuitetu ulagala u unapređenje profesionalnih kapaciteta, integriteta i obuke svojih službenika, posebno u oblasti sprečavanja i istrage organizovanog kriminala i korupcije. Kao rezultat toga, nisu nedostajali ni rezultati ni uspesi, koje su priznali kako lokalni tako i međunarodni mehanizmi, učinivši Policiju Kosova jednom od najpouzdanijih institucija na Kosovu.”

Prezentacija je održana u Prištini i okupila je predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave pitanjem vladavine prava, medija i međunarodnih organizacija aktivnih u sektoru pravosuđa, koji su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju o nalazima i preporukama iz izveštaja.

Izveštaj je dostupan onlajn ovde: 

https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/RaportiSR162021.PDF 

Informativni list je dostupan ovde: 

https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/Factsheet_SR162021.PDF 

Video snimak prezentacije je dostupan ovde (jezici govornika): https://www.facebook.com/EULEX.KOSOVO/videos/331645962127214

Tonski snimak prezentacije je dostupan ovde:

Kontekst: EULEX vrši procenu funkcionisanja Policije Kosova (PK), tužilaštva i sudstva u pogledu usklađenosti za proceduralnim, materijalnim i zakonima o ljudskim pravima. Procena se vrši preko sistemskog i tematskog nadgledanja odabranih krivičnih i građanskih predmeta, uključujući predmete visokog profila i predmete na kojima je EULEX radio do juna 2018. godine, pod svojim izvršnim mandatom. Robusno nadgledanja proteže se kroz čitav lanac krivičnog pravosuđa (policija, tužilaštvo i sudovi), kao i kroz određene aspekte sistema građanskog pravosuđa. Od januara 2019. godine – nakon što su u decembru 2018. godine završili predaju policijskih, tužilačkih i sudskih spisa predmeta kosovskim organima – do oktobra 2021. godine, EULEX-ovi nadgledači pravosuđa pratili su 1064 ročišta, uključujući predmete visokog profila, predmete ratnih zločina, predmete rodno zasnovanog nasilja, predmete korupcije i predmete na kojima je ranije radio EULEX. Ovo nadgledanje rezultovalo je objavljivanjem pet izveštaja sa nalazima i preporukama za unapređenje sistema vladavine prava, kako bi se pomoglo kosovskim pravosudnim institucijama u postizanju bolje usklađenosti sa kosovskim zakonom i standardima ljudskih prava.