Vesti

Jačanje policijskog rada u zajednici na severu

28. juli 2015. god.

Regionalni EULEX-ov savetnik za policijski rad u zajednici, Robert Berendse, i savetnici policijske stanice, Dennis Anderson i Frank Lillelund, imaju dnevne zadatke u policijskom radu u zajednici na severu. Gotovo svaki dan se sastaju sa komandirima i vođama sektora lokalnih stanica Policije Kosova (PK), kako bi im preneli svoja znanja i naučili ih najboljim praksama i dokazanima metodama policijskog rada u zajednici. Da bi objasnio šta policijski rad u zajednici podrazumeva, Robert Berendse ga obično sažima u dve reči: ,,Razlika između policijskog rada u zajednici i policijskog rada uopšte je u razlici između proaktivnog pristupa i reaktivnog pristupa. Ideja je da se, nakon što identifikujete problematične trendove, preduzmu mere za sprečavanje tih problema pre nego što se oni ponovo dese.”

Za Roberta Berendsea policijski rad nije novina – on ima četrdeset tri godine iskustva u raznim jedinicama širom Holandije. Sa policijskom radom u zajednici prvi put se susreo u gradu Veenendaal, grad srednje veličine u Holandiji, gde je radio kao dežurni oficir. U Veenendaalu je policijski rad u zajednici već bio visoko razvijen. Odatle je proširen tako što je policija održavala redovne sastanke sa građanskim odborima u raznim mestima i ojačavala poverenje tih zajednica da se zajedno bore protiv kriminala. 

Rad policije u zajednici pokazao se efikasnim u sprečavanju i smanjenju kriminala, pa su Robertove veštine vrednovane u mestima u kojima se ovaj pristup još uvek nije primenjivao. Cilj policijskog rada u zajednici je jednostavan – da policiju i zajednicu kojoj ona služi približi, kako bi zajedno identifikovali i adresovali prioritete za javnu bezbednost.   

Uloga EULEX-ovih savetnika je da podučavaju i savetuju svoje kolege iz PK i da nadgledaju proces policijskog rada u zajednici na lokalnom i regionalnom nivou. Robertu Berendseu pandan je Milija Milošević, regionalni komandir PK za policijski rad u zajednici za severno Kosovo, čija se kancelarija nalazi jedan sprat ispod njegove u Kući EU u Severnoj Mitrovici. Robertova uloga je da objasni filozofiju koja stoji iza ovog novog načina policijskog rada, koji podrazumeva saradnju policajaca sa stanovnicima u rešavanju problema koji direktno utiču na njih. Regionalni koordinator, Robertov pandan, nadgleda četiri stanice na severu – po jednu u svakoj opštini. U svakoj stanici postoji nekoliko sektora, i u svakoj stanici koordinatori sektora, a u svakom sektoru vođa sektora. Robert i regionalni komandir PK sarađuju svakodnevno kako bi pronašli načine da promene filozofiju na kojoj se zasniva policijski rad na severu Kosova. Ovaj zadatak obično obuhvata nove pristupe, kao što su izgradnja pouzdanja građana zajednice da bi se uspostavili poverenje i saradnja i tako sprečio kriminal, i kako Robert voli da naglasi, da bi se primenjivao proaktivni, a ne reaktivni pristup.   

Saradnja sa građanima je već poprimila oblik i poverenje između policije i zajednice se jača. OEBS je pomogao osnivanje Lokalnih odbora za javnu bezbednost (LOJB), grupu lokalnih stanovnika koji na najbolji način mogu adresovati probleme koji direktno utiču na njih. PK se postepeno sve više angažuje sa LOJB-ima, kako bi zajedno identifikovali najčešće oblike kriminala i načine za njihovo suzbijanje. Imajući u vidu da lokalni stanovnici znaju kada se i gde obično dešavaju krivična dela, od posebnog je značaja da policija sarađuje sa njima ne samo na rešavanju krivičnih dela koja se dešavaju, već i na preduzimanju aktivnih mera za njihovo sprečavanje. EULEX savetnici iz drugog plana olakšavaju ovaj proces. Dok EULEX regionalni savetnik i regionalni koordinator PK nadgledaju primenu policijskog rada u zajednici u širem obimu, EULEX savetnici u stanicama policije rade sa PK na detaljima saradnje sa zajednicom. Jedna deo tog rada obuhvata praktična pitanja, kao što su pomaganje PK prilikom objašnjavanja građanima da ih LOJB-i zastupaju i pomažu u upravljanju zajednicama u kojima oni žive. Ostali aspekti su usredsređeni na složenija pitanja policijskog rada u zajednici, kao što su obaveza da obezbede da LOJB-i predstavljaju sastav njihovih zajednica i da se sednice LOJB-a pravilno održavaju i da na efikasan način prosleđuju informacije u PK. 

Sa desetak policijskih sektora na severu Kosova, cilj je da se za svaki sektor osnuje po jedan LOJB. Ovaj cilj još uvek nije postignut, međutim kako se policijski rad u zajednici bude jačao i kako se budu pokazivale koristi of ovakvog policijskog rada, nadamo se da će sve više ljudi biti spremno da se učlani u LOJB-e i pomogne PK da zajednice učini bezbednijim. Dok LOJB-i i slični građanski odbori cvetaju  u zemljama severne Evrope, na Kosovu još uvek imaju poteškoća da obezbede održivost i pridobiju poverenje građana. Nakon što saznaju da nema novčane nadoknade za ovakvo angažovanje građani veoma brzo gube interesovanje, ne shvatajući pozitivne ishode saradnje između građana i policije. Za sada Robert i ekipa EULEX-ovih savetnika nastavljaju da dele svoja iskustva i najbolje prakse policijskog rada u zajednici sa PK-om i da pokazuju koristi od saradnje sa lokalnim stanovnicima u sprečavanju i smanjenju kriminala.