Vesti

EULEX podržava kosovske institucije vladavine prava u rešavanju slučajeva zlostavljanja dece i seksualnog zlostavljanja putem pristupa usmerenog na žrtve

06. april 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala je 14. marta do 6. aprila seriju od sedam radionica za predstavnike vladavine prava, koje su bile usredsređene na promovisanje pristupa usmerenog na žrtvu, kako bi se poboljšalo postupanje sa slučajevima zlostavljanja dece i slučajevima seksualnog zlostavljanja na Kosovu.

Radionice su okupile više od 130 predstavnika Policije Kosova, kancelarija zastupnika žrtava, tužilaca, sudija, regionalnih istražnih službenika, službenika Centara za socijalni rad i advokata iz regiona Mitrovice, Peći, Prizrena, Gnjilana, Đakovice, Uroševca i Prištine.

Učesnici su analizirali različite studije slučaja i razgovarali o najboljim praksama i međunarodnim standardima u vezi sa postupkom intervjuisanja dece kao žrtava zlostavljanja, kao i o ulozi i odgovornostima čitavog pravosudnog lanca u rešavanju ovakvih slučajeva.

Otvarajući prve radionice, EULEX-ova savetnica za rodna pitanja, Chiara Tagliani, istakla je stalnu posvećenost Misije podršci kosovskim institucijama u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući Istanbulsku konvenciju.

„Kao deo našeg rada na nadgledanju, EULEX takođe izdaje posebne izveštaje o praćenju koji sadrže preporuke za relevantne organe vladavine prava. Misija je 2022. godine objavila izveštaj 'Ocena postupanja pravosudnog sistema sa slučajevima silovanja na Kosovu', u kojem je iznela preliminarnu procenu o tome kako kosovski pravosudni sistem rešava slučajeve koji se kvalifikuju kao silovanje”, objasnila je Tagliani, dodajući da je Misija takođe usredsređena na podizanje svesti među kosovskom javnošću kroz kampanje informisanja i zastupanja o različitim vrstama rodno zasnovanog nasilja.

Satu Hannele Varri, EULEX-ova glavna službenica za tematsko nadgledanje za rodno zasnovano nasilje, izjavila je da je od ključne važnosti da sve zainteresovane strane komuniciraju i razmenjuju iskustva o tome kako da poboljšaju postupanje sa slučajevima zlostavljanja dece i seksualnog zlostavljanja, takođe gledajući na međunarodne standarde i najbolje prakse.

Varri je prisutne upoznala sa takozvanim Barnahusovim modelom, koji se često pominje kao primer pravosuđa prijateljski nastrojenog prema deci, a trenutno ga na evropskom nivou promoviše Savet Evrope: „Ovaj model predstavlja multiprofesionalan pristup deci žrtvama zlostavljanja, a ima dvostruki cilj da olakša pravni proces i da obezbedi da dete dobije neophodnu podršku i tretman”. Ona je takođe naglasila potrebu uključivanja službe za zaštitu dece i zdravstvenih radnika, kao što su socijalni radnici, psiholozi, pedijatri i sudski lekari, kako bi se na najbolji mogući način podržalo dete tokom celog procesa.

Tužilac Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Odeljenje za maloletnike, Špetim Peci, elaborirao je kako kosovske institucije treba da vode proces intervjua u slučajevima u kojima se radi o maloletniku: „Pre svega, prema Zakoniku o maloletničkom pravosuđu, žrtva seksualnog zlostavljanja koja je maloletno lice ne može biti intervjuisan više od dva puta zbog psihičke i fizičke osetljivosti“, objasnio je Peci i dodao da bi ispravan modalitet postupanja u slučaju zlostavljanja dece trebalo da uključuje psihologe i socijalne radnike od trenutka kada se slučaj prijavi policiji od strane zdravstvenih službi, sve do donošenja pravosnažne presude.

Ova serija radionica bila je deo EULEX-ovog malog projekta „Izgradnja kapaciteta institucija koje se bave nasiljem nad ženama“.