Vesti

Saopštenje EULEX-a

06. mart

Nakon neopravdanih kritika od strane Srpske liste 4. marta protiv Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), želimo da razjasnimo sledeće. 

EULEX postupa na osnovu jasnog i dobro definisanog mandata koji odobravaju države članice EU i koji se periodično obnavlja svake dve godine. Rad EULEX-a stoga podleže redovnoj reviziji od strane država članica. Naš trenutni mandat je zasnovan na Odluci Saveta 2023/1095.

EULEX je samo od decembra 2008. do juna 2018, godine imao izvršni mandat, koji je obuhvatao ovlašćenje da istražuje, krivično goni i donosi presude u predmetima ratnih zločina počinjenih na Kosovu. Tokom tog perioda, EULEX je sproveo više istraga i suđenja protiv pojedinaca svih nacionalnosti, osumnjičenih da su počinili ratne zločine.

Ta isključiva nadležnost EULEX-a da se bavi takvim krivičnim delima, ograničena je aprila 2014. godine, u skladu sa kosovskim zakonom, na uglavnom predmete koji su bili u toku. To znači da su od tog trenutka pa nadalje kosovski tužioci i sudije takođe postali nadležni za krivično gonjenje i donošenje presuda u svim novim predmetima u vezi sa ratnim zločinima. Nakon završetka izvršnog mandata Misije u sistemu krivičnog pravosuđa u junu 2018. godine, Misija je bila angažovana na predaji spisa predmeta u svom posedu kosovskim vlastima – uključujući policijske, tužilačke i sudske spise. Taj proces primopredaje je završen decembra 2018. godine.

U skladu sa svojim aktuelnim mandatom, Misija sprovodi robusno sistemsko i tematsko nadgledanje odabranih predmeta – uključujući i ratne zločine – kroz celokupni lanac krivičnopravnog sistema, u policijskim, tužilačkim i sudskim, kao i aspektima građanskog pravosuđa, u cilju ocene usklađenosti kosovskih institucija sa svojim obavezama u vezi sa ljudskim pravima.

Ukoliko se kroz ove aktivnosti nadgledanja utvrde ozbiljni nedostaci, Misija ih rešava sa nadležnim, odgovornim organima. Štaviše, nalazi i preporuke EULEX-ovog nadgledanja pravosuđa sadržani su u redovnim i ad hok javnim izveštajima i o njima se diskutuje sa relevantnim institucijama u periodičnim intervalima.

Kao misija posvećena unapređenju vladavine prava, EULEX u potpunosti poštuje nezavisnost pravosudnih organa i princip nemešanja tokom obavljanja svojih aktivnosti nadgledanja.