Vesti

EULEX unapređuje saradnju Policije Kosova

04. decembar 2015. god.

U okviru svog mandata da nadgleda, podučava i savetuje, EULEX podržava Policiju Kosova (PK) u sprovođenju operacija za sprečavanje ilegalne seče šuma na Kosovu. Kroz operacije PK, EULEX-ova Jedinica za jačanje posvećena je unapređenju saradnje između PK sa severa i PK sa juga, kao i saradnje između Agencije za šume Kosova i srpske Agencije za šume.

Prema podacima Agencije za šume Kosova, 42 % teritorije Kosova pokriveno je šumama. Stoga, nije iznenađujuće da je ilegalna seča šuma dugotrajni problem i unosna kriminalna aktivnost (EULEX je ranije o tome govorio ovde). Procenjeno je da je ilegalna seča šuma višemilionska industrija samo u Leposaviću. Opština je pretrpela veliku štetu od ilegalne seče šuma gde je veliki deo njenih šuma već posečen.  

Osim toga, i kao jedan od razloga zašto je to delo krivično, ilegalna seča šuma predstavlja veliku opasnost po životnu sredinu, uključujući eroziju zemljišta koja dovodi do poplava i klizišta. 

Pored zabrinutosti u pogledu životne sredine, ilegalna seča šuma ide na štetu i privrednog razvoja – ograničavanjem pristupa vlade prihodima od šumarstva i ometanje konkurencije – i dodatno slabi strukture vladavine prava. Ovo je povod za zabrinutost posebno na severu Kosova gde EULEX radi na jačanju institucija i povećanju odgovornosti. 

U cilju otklanjanja problema, PK sa severa i PK sa juga, uz podršku i smernice glavnog regionalnog savetnika EULEX-a, Pascala Scordie, i njegovog tima, isplanirale su nekoliko operacija za sprečavanje takve prakse i identifikovanje kriminalnih grupa koje su odgovorne za najveći deo seče šuma. Da bi to uradila, PK je u policijskom radu primenila taktiku ometanja. Nakon utvrđivanja pravaca koje koriste ilegalne drvoseče i perioda u toku dana kada se prolazi tim pravcima, postavljeni su kontrolni punktovi za presretanje kamiona za koje se sumnja da prevoze drva koja su ilegalno posečena. Od vozača se traži odgovarajuća dokumentacija za drva, koju često nemaju, a kamioni se evidentiraju prema količini drva koju prenose. 

Te aktivnosti pomažu i Agencija za šume Kosova i srpska Agencija za šume, pošto one poseduju stručnost – u smislu obrazaca i dokumentacije – i znanje – za identifikaciju ilegalno posečenih drva – da bi PK mogla da izvrši svoje operacije. Takva saznanja PK omogućavaju da prati pravac ilegalnih drva do kriminalnih grupa i da dođe do dokaza koji će dati argumente za pokretanje postupka protiv njih. 

Dok je borba protiv ilegalne seče šuma glavna svrha operacije, EULEX je jednako zainteresovan za saradnju između uključenih aktera. Pošto se šume često nalaze na granicama, kako opštinskim tako i teritorijalnim, saznanja koja imaju PK sa juga i PK sa severa vrede samo ako se udruže da bi se stvorila potpuna slika. Isto načelo važi i za saznanja koja imaju srpska Agencija za šume i Agencija za šume Kosova. 

Kako EULEX nastavlja da daje podršku PK, ohrabren je činjenicom da je ta operacija prva koja je spojila PK sa severa i PK sa juga da zajedno rade kroz saradnju. Osim toga, otvorene linije komunikacije i dugotrajna saradnja između agencija za sprovođenje zakona ostaju od presudnog značaja za rešavanje ove i drugih vrsta kriminala koje postoje na Kosovu.