Vesti

VP Federike Mogerini na Dan ljudskih prava

10. decembar 2015. god.

Ove godine, na Dan ljudskih prava Ujedinjene nacije pokreću proslavu 50-godišnjice Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (MPGPP) i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (MPESKP), potpisanih 1966. godine.

Ova dva osnovna sporazuma utvrđuju građanska, politička, ekonomska, kulturna i socijalna prava koja pripadaju ljudima od njihovog rođenja pa kroz ceo njihov život, i promenila su sudbinu mnogih ljudi.

U okolnostima trenutnih rastućih izazova za ljudska prava i vladavinu zakona, i u kontekstu globalne ekonomske krize, siromaštva i rastućih nejednakosti, ovi sporazumi ostaju temelj rada EU na promovisanju i zaštiti svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, i predstavljaju ključni međunarodni pravni osnov za njihovu univerzalnost, nedeljivost i povezanost.

Novi Akcioni plan za ljudska prava i demokratiju, koji je EU usvojila prošlog jula, pridaje podjednak značaj svim tim pravima i kroz konkretne delatnosti se zalaže za njihovo unapređenje i ostvarenje za sve. Pored toga, EU je više nego ikada posvećena pomaganju organizacijama civilnog društva i svim ostalim akterima u zalaganju za zaštitu i poštovanje ljudskih prava, kako građanskih i političkih ili socijalnih, tako i ekonomskih i kulturnih prava. EU je uvek podržavala zaštitnike ljudskih prava širom sveta; sama EU predstavlja ubedljiv primer koristi koje proističu iz živahnog civilnog društva.

Naša mreža delegacija EU i ambasada država članica širom sveta, specijalni predstavnik EU za ljudska prava, Stavros Lambrinidis, i naše ekipe u prestonicama EU, danas udružuju snage u proslavi Dana ljudskih prava, i nastaviće da se zalažu, da štite i promovišu ljudska prava u bilo kojem mestu u svetu u kojem su ona ugrožena.