Vesti

EULEX uključuje lokalne aktere u borbu protiv nasilja u porodici

04. mart 2016. god.

Regionalni savetnici EULEX-a organizovali su dva skupa sa lokalnim akterima koji se bave pitanjima nasilja u porodici/rodnog nasilja na severu Kosova. Skupovi su obuhvatili službenike Policije Kosova (PK) za nasilje u porodici, organizacije civilnog društva, zastupnike žrtava i sigurnu kuću za žrtve, kao i međunarodne aktere, uključujući UNDP, UN Women i EULEX-ovu Službu za rodnu ravnopravnost. 

Inicijativa je deo tekućih napora koje EULEX ulaže u sklopu podrške Policiji Kosova na severu Kosova, dodatnog razvoja njenog kapaciteta u oblasti vladavine prava i u sklopu jačanja pristupa PK u borbi protiv nasilja u porodici/rodnog nasilja. Nakon procene tokom koje je utvrđeno nekoliko propusta u borbi protiv nasilja u porodici, posebno u pogledu postojeće potrebe da se poveća kapacitet službenika u patroli da rešavaju takva krivična dela, regionalni savetnici EULEX odlučili su da uključe više lokalnih aktera i PK kako bi zajedno došli do holističkog i održivog pristupa u borbi protiv kriminala.  

Glavni cilj skupova bio je da se pokrene niz okupljanja tokom kojih bi relevantni akteri imali priliku da sarađuju i razmenjuju iskustva o tome kako rešavati slučajeve nasilja u porodici. U kratkoročnom smislu, obuhvaćeno je nekoliko važnih izazova. Imajući u vidu nedovoljno iskustvo i nepostojanje inicijative u PK da se uključi u predupređujuće aktivnosti za sprečavanje nasilja u porodici, lokalni akteri su pružili pomoć PK da pokrene takve projekte. Posebno je primetno to da je PK dobila pristup školama i školskim programima koji se bave problematikom nasilja u porodici i podstakla da se nadovežu na postojeće napore uložene na lokalnom nivou. Odeljenje EULEX-a za jačanje policije usredsrediće svoje aktivnosti nadgledanja, podučavanja i savetovanja na pružanje podrške PK u tom poduhvatu.

PK je imala velike koristi i od stručnosti lokalnih aktera u smislu podizanja svesti i sticanja znanja o tome kako prepoznati nasilje u porodici kao prva instanca odgovora. Lokalni akteri su podelili nekoliko važnih elemenata u tom pogledu, poput toga kako biti svestan da u većini slučajeva nasilja u porodici krivično delo pokreću alkohol, droga i finansijske neprilike. Predstojeća radionica koju organizuje lokalna NVO omogućiće pripadnicima PK da iskuse šta to znači biti žrtva, osumnjičeni i svedok u slučaju nasilja u porodici – što će pripadnicima omogućiti da steknu bolji uvid kroz učešće u dramskoj sekciji. Pored toga, pripadnici PK u patroli dobili su instrukcije o tome kako da pristupaju žrtvama nasilja u porodici, kako da pristupaju izvršiocima krivičnih dela i još važnije, o tome kakav je značaj intervencije u slučajevima nasilja u porodici, umesto da se isti tretiraju kao privatne porodične stvari. 

EULEX dalje namerava da se povuče iz susreta organizovanih u saradnji i pređe na ulogu nadgledanja i davanja podrške kako bi PK i lokalni akteri preuzeli vođstvo i došli do održivosti. Za sada, znaci su obećavajući. PK je dobro odgovorila na pomoć i doprinos koji je dobila, i namerava da i dalje učestvuje u skupovima stručnjaka. Štaviše, kao dodata vrednost, PK planira da se uključi u saradnju između severa i juga u svojim komandama policije u cilju razmene najboljih praksi i novo stečenih pristupa za rešavanje slučajeva nasilja u porodici.