Vesti

Rodna ravnopravnost je bitna

08. mart 2016. god.

Integrisanje rodnog aspekta predstavlja globalno prihvaćenu strategiju za promovisanje rodne ravnopravnosti. Integrisanje rodnog aspekta nije samo po sebi cilj. Ono predstavlja kako strategiju, tako i pristup i sredstva za postizanje ove svrhe.

Rad misije sa kosovskim institucijama, društvom i unutrašnjim strukturama znak je duboke posvećenosti uključivanju rodnog aspekta u svim svojim aktivnostima. 

Misija se stara da svi njeni propisi i aktivnosti budu osmišljeni u skladu sa međunarodno priznatim standardima rodne ravnopravnosti. 

Uprava misije snosi opštu odgovornost za integrisanje rodnog aspekta, dok je naše osoblje dužno da uzme u obzir rodnu perspektivu u vršenju svojih dužnosti.

U cilju pružanja saveta i podrške misija ima dva savetnika za rodna pitanja, koji blisko sarađuju sa osobama zaduženim za rodnu ravnopravnost (ORR) u svakoj jedinici. Ove osobe se staraju da se rodna perspektiva uzme u obzir u njihovim jedinicama. 

Tokom prošlog meseca EULEX savetnici za rodna pitanja su zajedno sa gđom Gabriela Elroi, sa Akademije Folke Bernadotte (FBA) u Švedskoj, organizovali niz sastanaka sa osobama zaduženim za pitanja rodne ravnopravnosti (ORR) u misiji i visokim rukovodstvom, kako bi nastavili da rade na osnivanju sistema osoba zaduženih za rodnu ravnopravnost. 

Glavni cilj ovih sastanaka bio je da se promoviše, omogući i podrži sprovođenje integrisanja rodnog aspekta širom EULEX-a. 

Ukoliko želite da saznate više o aktivnostima misije u oblasti integrisanja rodnog aspekta molimo vas posetite naš Resursni centar za rodnu ravnopravnost.

Takođe, možete pogledati linkove u nastavku:

Politika rodnog aspekta - Video i infografik
Rodna ravnopravnost u praksi - Video i infografik