Vesti

Radna grupa za forenziku seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

05. mart 2018. god.

EULEX je u partnerstvu sa organizacijom UN Women pomogao u realizaciji prvog u nizu sastanaka radne grupe sa Policijom Kosova, Kancelarijom glavnog državnog tužioca, Institutom za sudsku medicinu i Kosovskom agencijom za forenziku, u cilju ocene zajedničkih kapaciteta institucija za prikupljanje i upotrebu forenzičkih dokaza prilikom istrage navoda o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju (SRZN).

Na sastanku održanom prošlog petka radna grupa je diskutovala o tome kako bi institucije mogle bolje sarađivati kako bi povećale interoperabilnost tokom istrage predmeta SRZN i nasilja u porodici (NP), unapređenjem postupka prikupljanja forenzičkih dokaza  na način na koji se podržava žrtva i promoviše na žrtvu usredsređen istražni pristup.  

Visoki predstavnici svake od institucija diskutovali su o svim aspektima forenzičkih dokaza i njihovom značaju; od utvrđivanja mogućnosti, preko obezbeđivanja dokaza do izlaganja tih dokaza u sudskom postupku. Svi učesnici su se složili da je od ključnog značaja da u svim tim vrstama istrage žrtva bude u centru pažnje.

EULEX je pratio kako predmete SRZN tako i predmete NP, koji su rešavani postupcima krivičnog pravosuđa Kosova tokom proteklih pet godina i utvrdio da je, iako pojedinačne institucije poseduje neophodne kapacitete i sposobnosti, moglo biti više mogućnosti za efikasniju saradnju. Cilj radne grupe bio je da iskoristi mogućnosti za efikasnije partnerstvo u cilju boljeg razumevanja kapaciteta, potreba i radnih praksi svake od institucija, kako bi se postigao usaglašen nivo multiagencijskih usluga. 

Gđa Sevdije Morina, zamenik glavnog državnog tužioca, koja je predsedavala sastanku istakla je da je “ovo prvi korak ka među-institucionalnoj saradnji, kojom će se poboljšati sposobnosti nadležnih organa za prikupljanje svih mogućih dokaza u visoko osetljivim predmetima, uz najviše poštovanje prema žrtvama”.

Ovaj prvi sastanak radne grupe rezultovao je pozitivnim dijalogom i preuzimanjem obaveze od strane svih institucija za unapređenje značajnijeg korišćenja forenzičkih dokaza i promovisanje zajedničkih praksi, koje bi rezultovale efikasnijom upotrebom forenzičkih dokaza u sudskim postupcima. Ovaj povećani fokus na forenzičke dokaze podržava žrtvu i omogućuje veću pouzdanost u postupke krivičnog pravosuđa na Kosovu.  

Predstavnik EULEX-a, Mark Dixon je izjavio: „EULEX-u je zadovoljstvo da pruži podršku nadležnim institucijama Kosova u proceni načina na koje bi ove institucije mogle unaprediti svoje zajedničke kapacitete u obezbeđivanju forenzičkih dokaza u istragama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Žrtve takvih prestupa suočavaju se sa brojnim izazovima u postupcima krivičnog pravosuđa, pa su stoga bilo koji unapređeni kapaciteti koji podržavaju i potkrepljuju iskaz žrtve i pomažu u utvrđivanju činjenica istrage dobrodošli.”