Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Okružni sud u Peći

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
04. juli 2012. god. P. nr. 68/12 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.