Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Deklaratë për rolin monitorues të Misionit në lidhje me operacionet e zhvilluara nga autoritetet e Kosovës në veri të Kosovës

29 maj 2024

Duke iu referuar raportimeve të mediave sa i përket rolit të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë (EULEX) në lidhje me operacionet e kryera nga autoritetet e Kosovës në veri të Kosovës, ne japim sqarimin si në vijim:

Siç është e ditur, EULEX-i nuk ka mandat ekzekutiv që nga viti 2018. EULEX-i është i mandatuar të ndihmojë fuqizimin e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë me qëllim që ato të jenë të qëndrueshme, llogaridhënëse, dhe të munden të garantojnë në mënyrë efektive të drejtat e secilit, pa diskriminim.

Në këtë drejtim, monitorimi është komponentë esenciale e mandatit të EULEX-it. Për ushtrimin efektiv të kapacitetit tonë të monitorimit të thuktë, neve na duhet të kemi edhe prezencë fizike në skenën e aktiviteteve që kryhen nga institucionet e Kosovës përgjatë tërë zinxhirit të drejtësisë.

Kjo nënkupton monitorim në teren si palë e paanshme ndaj qëndrimit dhe veprimeve të autoriteteve të Kosovës, për vlerësimin e përputhshmërisë së tyre me parimet e sundimit të ligjit dhe detyrimet për të drejtat e njeriut, me zotim të qartë kundër çdo forme të shkeljes së të drejtave të njeriut dhe të diskriminimit.

Gjatë kryerjes së aktiviteteve tona të monitorimit, ne respektojmë në tërësi pavarësinë e autoriteteve gjyqësore dhe parimin e mosndërhyrjes, dhe në rast se përmes këtyre aktiviteteve të monitorimit identifikohen mangësi të rënda, Misioni i adreson ato me autoritetet përgjegjëse relevante.