Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Nalazi i preporuke za unapređenje pravosudnog sistema Kosova: Misija EU za vladavinu prava predstavlja svoj prvi javni Izveštaj o nadgledanju pravosuđa

19. oktobar 2020. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predstavila je 19. oktobra svoj prvi javnosti dostupan Izveštaj o sistemskom i tematskom nadgledanju pravosuđa. Izveštaj pokriva period od septembra 2019. do sredine marta 2020. godine i sadrži nalaze nadgledanja 107 predmeta i 312 pretresa, kao i konkretne preporuke kosovskim organima za unapređenje pravosudnog sistema.

Obraćajući se prisutnima, šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, podvukao je dve jedinstvene karakteristike rada Misije na nadgledanju pravosuđa:

„Prvo, Misija uživa pun pristup pravosuđu, tužilaštvu i policiji, koji su joj kosovske vlasti odobrile u junu 2018. godine, kada su EULEX-u postepeno ukinute izvršne funkcije u pravosuđu. To nam omogućava da nadopunimo nadgledanje sudskih pretresa koje se vrši zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama i specijalizovanim organizacijama civilnog društva pregledom po principu “iza kulisa” i ocenu o tome kako se rešavaju konkretni predmeti pre i posle sudskog pretresa. Drugo, nadgledanje koje Misija vrši pokriva čitav lanac sistema krivičnog pravosuđa, kao i odreaspekte sistema građanskog pravosuđa.”

Ministar pravde Kosova, Selim Selimi, govorio je o procesu reforme za jačanje pravosudnog sistema: „Funkcionalni pregled vladavine prava i proces odgovornosti, uključujući proveru, pokazatelji su da Kosovo prelazi sa promišljanja na fazu primene i da neće stajati skrštenih ruku pred segmentima koji ugrožavaju pravosudni sistem. Oba ova procesa deo su reforme i cilj nam je da se kroz njih povećaju odgovornost, efikasnost i profesionalnost u pravosudnom i tužilačkom sistemu, kako bi se vratilo poverenje građana u pravdu. Dakle, garantovanje nezavisnosti i osnaživanje pravosudnog i tužilačkog sistema je naša borba u kojoj ćemo pobediti.”

Šef EULEX-ove Jedinice za nadgledanje predmeta, Hubert van Eck Koster, predstavio je nalaze i preporuke sadržane u izveštaju, među kojima su glavni zapaženi kontinuirani trend manjeg broja neproduktivnih pretresa; izvestan napredak postignut u tempu rešavanja predmeta visokog profila i preporuka sudovima da se postaraju da se takva suđenja ne odlažu neopravdano; previše predmeta se vraća na ponovno suđenje; preterano oslanjanje na sudski pritvor kao bezbednosnu meru, često bez dovoljnog obrazloženja; i nedosledna primena načela unakrsnog ispitivanja i objave presuda. Potrebno je poboljšati saradnju između policije i tužilaštva u predmetima korupcije i rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, neophodna je dugoročna strategija za rešavanje zaostalih građanskih predmeta koji se tiču privatizacije pri Posebnoj komori Vrhovnog suda i potrebno je preduzeti korake i za rešavanje prekomernog trajanja imovinskih parničnih postupaka i mnogih odlaganja kojima podležu ovi predmeti.

Nakon predstavljanja izveštaja, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Čočaj, izjavio je: „Izveštaj EULEX-a o nadgledanju sudskih predmeta ocenjen je kao izveštaj koji doprinosi razvoju i unapređenju pravosudnog sistema, kao i povećanju njegove efikasnosti.”

Usredsređujući se na preporuke u izveštaju, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, rekao je: „Tužilački savet Kosova ceni rad na finalizaciji izveštaja o nadgledanju pravosudnog sistema, preporuke koje proizilaze iz njega će se obraditi, a za neke od njih je već ostvaren napredak u primeni.”

Direktor Istražnog odeljenja Policije Kosova, Riza Šilova, je rekao: „Policija Kosova izuzetno pozdravlja ovaj izveštaj. Smatramo da je ovo vrlo poseban izveštaj, jer se bavi nalazima i preporukama pravosudnog sistema kroz ceo lanac, počev od policije, tužilaštva i sudstva. Među mnogim prioritetima, bavljenje rodno zasnovanim nasiljem i nasiljem u porodici biće nam prioritet.“

Prezentacija je održana u sedištu EULEX-a u Prištini i okupila je predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima vladavine prava, medija i međunarodnih organizacija aktivnih u oblasti pravosuđa, koji su imali priliku da postave pitanja i diskutuju o nalazima i preporukama iz izveštaja.

Izveštaj je dostupan na internetu ovde: https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1250

Informativni letak je dostupan ovde: https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1250

Video snimak prezentacije je dostupan ovde:
https://www.facebook.com/EULEX.KOSOVO/videos/1297112800622652/

Osnovne informacije: EULEX-ova Jedinica za nadgledanje predmeta ocenjuje funkcionisanje pavosuđa i policije Kosova u pogledu proceduralne, pravne i usklađenosti na polju ljudskih prava. Ocenjivanje se vrši preko sistemskog i tematskog nadgledanja odabranih krivičnih i građanskih predmeta, uključujući i predmete na kojima je, pod svojim prošlim izvršnim mandatom, EULEX radio do juna 2018. godine. Nadgledanje pokriva celokupan lanac krivičnog pravosuđa, naime policiju, tužilaštvo i sudstvo, kao i aspekte građanskog pravosuđa. Od januara 2019. godine – nakon što je u decembru 2018. godine završen prenos policijskih, tužilačkih i sudskih spisa predmeta na kosovske organe – do septembra 2020. godine, EULEX-ovo osoblje za nadgedanje pravosuđa prisustvovalo je na 686 pretresa, uključujući predmete visokog profila, predmete ratnih zločina, predmete rodno zasnovanog nasilja, predmete zločina iz mržnje, predmete korupcije, i predmete na kojima je prethodno radio EULEX. Rezultat ovog nadgledanja bila su četiri izveštaja sa nalazima i preporukama za kosovske organe, čiji je cilj uklanjanje utvrđenih nedostataka radi unapređenja pravosudnog sistema.