Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Ka ujednačenoj primeni Zakona o maloletničkom pravosuđu: Radionica EULEX-a i Akademije pravde Kosova

13. januar 2022. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i Akademija pravde Kosova organizovali su radionicu u cilju jačanja kapaciteta tužilaca iz jedinica za maloletnike i racionalizacije primene Zakona o maloletničkom pravosuđu 3. decembar 2021.god. Radionica, koja je organizovana na inicijativu Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, okupila je oko 20 tužilaca iz svih regiona Kosova koji su razgovarali o izazovima uspostavljanja zajedničke prakse i jedinstvenog pristupa u primeni novog Zakonika o maloletničkom pravosuđu, koji je usvojen u oktobru 2018. godine.

Nesrin Ljušta, sudija na Vrhovnom sudu Kosova, kazala je: „Zakon o maloletničkom pravosuđu je izmenjen kako bi služio dobrobiti maloletnika u krivičnom postupku. Međutim, kada su u pitanju problemi, želela bih da istražim mogućnost pronalaženja jedinstvenog pristupa za smanjenje broja nerešenih predmeta, za koji razumem da je veliki. Prema novom Zakonu, ako je proteklo određeno vreme, a učinilac, koji je bio maloletan u vreme izvršenja krivičnog dela, je sada punoletan, predmet se obično ukida. Ovo je pitanje koje bi trebalo da bude prioritet.”

Tužioci su se složili sa ovim i dodali da se obavezuju da će raditi u najboljem interesu maloletnika i onda kada su oni žrtva krivičnog dela i onda kada su počinioci. Razgovarano je i o značaju prisustva psihologa u istrazi kada je okrivljeni maloletnik, kao i o obaveznom prisustvu pravnog zastupnika čije odsustvo predstavlja povredu Zakona o krivičnom postupku.

Besim Keljmendi, tužilac u Kancelariji glavnog državnog tužioca, kazao je: „Potreba da se razgovara o zajedničkom i objedinjenom pristupu je ključna kada je u pitanju implementacija Zakona o maloletničkom pravosuđu, jer mnoga tužilaštva koriste različite prakse i pristupe, a to ne bi trebalo da bude slučaj.

Tužioci su istakli da je komunikacioni most između tužilaštava i Policije Kosova od ključnog značaja kada se radi o predmetima koji se odnose na maloletne osobe.

„Tužioci se oslanjaju na policiju kako bi se ubrzalo postupanje u predmetima maloletnika. Saradnja sa policijom je ključna u ovim procesima“, istakla je Meda-Petronela Grama, EULEX-ova savetnica glavnog tužioca Osnovnog tužilaštva u Mitrovici. Ona je dodala da će u narednim mesecima ove dve strane održati zajedničku radionicu u okviru ovog projekta. Grama je takođe istakala da će sva važna pitanja o kojima se razgovaralo tokom ove radionice i buduće aktivnosti ovog projekta kulminirati u zaključcima i preporukama, koje će služiti kao resurs za tužilaštva u svim regionima Kosova.

Direktor Kosovske akademije pravde Enver Fejzulahu je rekao: „Nadam se da će ove diskusije dovesti do produktivnih ideja i jasnih zaključaka o ovom važnom pitanju. Kao Akademije pravde, takva izgradnja kapaciteta čine našu viziju.”

Ova radionica je deo niza radionica koje imaju za cilj jačanje kapaciteta tužilaca da pruže efikasan odgovor krivičnog pravosuđa u skladu sa standardima prava deteta, obezbeđujući primenu najbolje prakse u svim slučajevima kada je maloletnik žrtva krivičnog dela ili počinilac.