Vesti

Obezbeđivanje odgovornosti je od ključne važnosti za Misiju EU za vladavinu prava: Saznajte više o Komisiji za razmatranje ljudskih prava

10. decembar 2020. god.

10. decembra obeležava se Dan ljudskih prava. U tekućoj pandemiji COVID-19, ove godine prepoznajemo više nego ikad važnost standarda i principa ljudskih prava kao osnovnog vodiča za snalaženje u ovim teškim vremenima. Ova podmukla pandemija stvorila je izazove bez presedana za institucije vladavine prava širom sveta i na Kosovu. Dok vlasti nastoje da zaštite osnovna prava na život i zdravlje, one moraju da uspostave ravnotežu između preduzetih mera za suzbijanje pandemije i njenih posledica i njihovog uticaja na druga ljudska prava i vladavinu zakona. Vlasti takođe moraju da osiguraju da niko ne ostane pozadi, kako pandemija na kraju ne bi pogoršala postojeće nejednakosti i diskriminaciju. Prava na pravično suđenje, pristup pravdi i delotvornom pravnom leku od suštinskog su značaja za održavanje poverenja u institucije i treba ih osigurati u svakom trenutku.

Od izbijanja pandemije na Kosovu, Misija EU za vladavinu prava (EULEX) nastavila je da u potpunosti sprovodi svoj mandat, prilagođavajući svoj rad i aktivnosti promenljivim okolnostima u potpunosti u skladu sa preventivnim merama COVID-19. Početkom 2021. godine EULEX će objaviti svoje nalaze i preporuke o odgovoru kosovskih institucija vladavine prava na COVID-19.

Danas je takođe prilika da se naglasi ključni princip ljudskih prava: odgovornost. Kao misija sa određenim ograničenim izvršnim funkcijama, obezbeđivanje odgovornosti je od suštinskog značaja za EULEX. Da bi obezbedila spoljnu odgovornost za ljudska prava, EU je osnovala Komisiju za razmatranje ljudskih prava (KRLjP), koja razmatra žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je EULEX prekršio njena ljudska prava tokom sprovođenja svog izvršnog mandata. KRLjP je nezavisna u vršenju svojih funkcija i svoje funkcije obavlja nepristrasno i sa integritetom. U svojim odlukama KRLjP primenjuje međunarodne zakone o ljudskim pravima.