Vesti

EULEX organizovao diskusiju o tome kako Kosovo može uspostaviti specijalizovane usluge za žrtve seksualnog nasilja

02. decembar 2021. god.

Značaj uspostavljanja specijalizovanih usluga za žrtve seksualnog nasilja na Kosovu bio je u fokusu konferencije visokog nivoa u organizaciji Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i Foruma za liderstvo i diplomatiju održane 2. decembra u Prištini. Na konferenciji su učestvovali zamenica premijera Kosova Emilija Redžepi, šef EULEX-a Lars-Gunnar Wigemark, šef Kancelarije Saveta Evrope u Prištini Frank Power, direktorka Foruma za liderstvo i diplomatiju Njomza Emini, kao i istaknuti stručnjaci i predstavnici civilnog društva, koji su govorili o neophodnosti da Kosovo u potpunosti uskladi svoj sistem sa zahtevima člana 25. Istanbulske konvencije, koji predviđa podršku žrtvama seksualnog nasilja.

Govoreći o značaju Istanbulske konvencije, zamenica premijera Kosova Emilija Redžepi kazala je: „Smatram da je veliki naš doprinos u parlamentu bio oko Istanbulske konvencije, smatram da veliki deo zakona o ravnopravnosti polova koje smo usvojili u parlamentu, imamo u obavezi kao institucije da implementiramo. Ali to ne zavisi samo od nas, nego zavisi od celokupnog spektra dobrog upravljanja ove države i od svih naših institucija.  Tako da, jako je bitno da u ovom procesu svi budemo zajedno, i nevladin sektor, i vladin sektor, i predstavnici međunarodnih organizacija koje standardno podržavaju ženska prava ovde na Kosovu, zato što smatram da je jedan od bitnih prioriteta da budemo svi isti, ravnopravni bez obzira na naciju, na veru, na rasu, na jezik kojim govorimo, a pre svega ravnopravni po polu“.

Šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, rekao je da Misija blisko pomaže kosovskim institucijama u jačanju mehanizama za rešavanje slučajeva seksualnog nasilja i u podsticanju saradnje službi za upućivanje žrtava seksualnog nasilja. „Kroz rad naše Jedinice za nadgledanja predmeta, Misija blisko sarađuje sa Policijom Kosova, tužiocima, službenicima za zastupanje žrtava, sudijama i civilnim društvom kako bi podržala multisektorski pristup neophodan za rešavanje takvih vrsta krivičnih dela“, kazao je Wigemark. 

Što se tiče koraka koje Kosovo treba da preduzme da bi u potpunosti uskladilo svoj sistem sa zahtevima člana 25. Istanbulske konvencije, šef EULEX-a je rekao da je jedan korak izrada nacionalnih smernica i protokola za koordinisan rad svih pružalaca usluga, a drugi je uspostavljanje kriznih centara za silovanje i/ili centara za upućivanje žrtava seksualnog nasilja, koji žrtvama seksualnog nasilja mogu pružati lekarske i forenzičke preglede, traumatsku podršku i savetovanje.

Značaj Istanbulske konvencije naglasio je i šef Kancelarije Saveta Evrope u Prištini, Frank Power: „Istanbulska konvencija predstavlja međunarodni zlatni standard o tome šta države treba da urade kako bi efikasno rešavale ovu pojavu, koja je i dalje previše rasprostranjena u našim društvima. Ako želimo da efikasno sprečimo nasilje nad ženama i nasilje u porodici, nije dovoljno da se samo bavimo posledicama. Moramo da idemo dublje i da radimo na pitanju rodne ravnopravnosti na strukturnom nivou i to predstavlja izazov za vlade, poslanike, državne institucije, medije i civilno društvo. Međutim, ono što je veoma važno za sve nas kao pojedince u svakodnevnom životu, jeste da to nije zadatak samo za žene, već predstavlja izazov i za muškarce.” Power je dodao da će usklađenost sa Konvencijom od strane kosovskih institucija procenjivati komisija GREVIO, nezavisno stručno telo odgovorno za praćenje primene Istanbulske konvencije.

Pogledajte diskusiju ovde (na jezicima izlagača):