Vesti

EULEX i Akademija pravde zajedno organizovali radionicu o primeni diverzionih mera

28. mart 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i Akademija pravde su 28. marta zajedno organizovali radionicu za 22 policajca, tužilaca, sudija i predstavnika Probacione službe Kosova o izazovima u sprovođenju tzv. „diverzionih mera” prema maloletnicima u kontaktu sa zakonom.

Radionica, koja je izvedena uz podršku Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, imala je za cilj da omogući otvorenu diskusiju o značaju diverzionih mera kao osnovnog alata koji će pomoći sprečavanje pokretanja sudskih postupaka protiv maloletnika i proces njihove rehabilitacije i reintegracije. Radionica je bila usmerena na utvrđivanje uslova za izricanje diverzionih mera i na zakonske odredbe Kojima se reguliše njihova primena.

Na osnovu Zakonika o maloletničkom pravosuđu, kad god je maloletniku izrečena mera ili kazna, preovladaće najbolji interes maloletnika, a diverzione mere – poput redovnog pohađanja škole, neplaćenog rada u zajednici, pomirenja sa oštećenim ili policijske opomene – treba uzeti u obzir kao prvu opciju.

Međutim, u poslednje tri godine došlo je do smanjenja njihove primene; otuda potreba da se zajednički rešavaju osnovni uzroci i pitanja.

U svom uvodnom obraćanju, šef EULEX-ovog Stuba za nadgledanje, Benny Jensen, rekao je: „Uočili smo nedostatak ujednačene prakse na nivou tužilaštava na Kosovu i potrebu da se ujednači sudska praksa u ovom segmentu. Jensen je takođe istakao da je EULEX predstavio svoje zaključke o primeni diverzionih mera u svom poslednjem Izveštaju o nadgledanju pravosuđa.

Radionicu su vodili stalni trener Akademije pravde, Ramadan Gaši, i tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici, Špetim Peci.

Predstavljajući pravni okvir koji reguliše diverzione mere, Gaši je naglasio: „Češće izricanje diverzionih mera maloletniku koji je u sukobu sa zakonom bilo bi u najboljem interesu maloletnika, sprečilo bi razvoj krivičnog postupka i pozitivno bi uticalo na resocijalizaciju i reintegraciju maloletnog lica“.

Tužilac Peci je predstavio višestruke prepreke i izazove koji ometaju sprovođenje mera diverzije, a posebno se usredsredio na „policijsku opomenu“, retko primenjenu vrstu diverzione mere koja je na Kosovu uvedena 2018. godine, kada je na snagu stupio novi Zakonik o maloletničkom pravosuđu.

Nedostatak policijskih službenika koji su specijalizovani i obučeni za rad sa maloletnicima, uz nepostojanje baze podataka o izrečenim policijskim opomenama, glavne su prepreke za primenu ove nedavno uvedene mere“, objasnio je Peci.

Na kraju radionice, svi učesnici su se složili da bi Glavno tužilaštvo trebalo da izda uputstva o ujednačenoj primeni diverzionih mera, kako bi se omogućila češća primena diverzionih mera.

Ova radionica je bila deo niza aktivnosti planiranih u okviru EULEX-ovog projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta tužilaca i saradnje policije i tužilaštva u krivičnim istragama“. U okviru istog projekta, Misija je u februaru organizovala diskusiju za okruglim stolom za tužioce i sudije na temu usaglašavanja izmena Zakonika o krivičnom postupku sa Zakonom o maloletnicima, dok je u decembru 2022. godine EULEX organizovao obuku za advokate o izmenama i dopunama kosovskog Zakona o krivičnom postupku.