Vesti

EULEX podržava Kampanju podizanja svesti Probacione službe Kosova

31. juli 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) podržala je Probacionu službu Kosova (PSK) u osmišljavanju i sprovođenju digitalne kampanje za informisanje javnosti o njihovom radu i mandatu u organizovanju, sprovođenju i nadzoru izvršenja alternativnih mera i kazni, promovišući proces rehabilitacije i resocijalizacije osuđenih lica.
Kampanja je bila usredsređena na ključnu poruku: „Zato što svako zaslužuje drugu šansu“, a napravljeno je šest kratkih video zapisa, koji objašnjavaju složeni mandat Agencije.

Misija PSK

Generalni direktor PSK, Arsim Tahiri objašnjava kako institucija kojom on upravlja pomaže u smanjenju kriminala, sprečavanju ponavljanja krivičnih dela i čini kažnjavanje humanijim, u skladu sa vizijom da pruži više bezbednosti i inkluzivnosti za zajednice i osobe sa kojima rade.

Rehabilitacija je krajnji cilj svake zatvorske kazne

Video je usredsređen na uslovno puštanje na slobodu kao jedno od najefikasnijih i najkonstruktivnijih sredstava za sprečavanje ponavljanja krivičnog dela.

Diverzione mere, bez sudskog postupka

Generalni direktor PSK, Arsim Tahiri, objašnjava važnost diverzionih mera u maloletničkom pravosuđu, objašnjavajući da će prevladati najbolji interesi maloletnika.

Alternativne mere

Uloga Probacione službe Kosova je da pruži alternative zatvoru, kako bi se podržala rehabilitacija i resocijalizacija prestupnika.

Rad Probacione službe Kosova sa licima na uslovnom otpustu

Probaciona službenica Ljirije Ibraj objašnjava ulogu Probacione službe Kosova u nadgledanju i pomaganju lica na uslovnom otpustu da se reintegrišu u društvo.

Izjava ministarke pravde Kosova o Probacionoj službi Kosova

Ministarka pravde, Aljbuljena Hadžiju, daje snažnu poruku o radu Probacione službe Kosova na pomaganju u rehabilitaciji počinilaca rodno zasnovanog nasilja.


Kampanja podizanja svesti sprovedena je u okviru EULEX-ovog projekta malog obima „Kampanja podizanja svesti za Probacionu službu Kosova“, u skladu sa ulogom Misije da podrži PSK u promovisanju značaja delotvorne upotrebe alternativnih mera kao opcije naspram zatvaranja, u cilju što bolje rehabilitacije i resocijalizacije prestupnika, u skladu sa međunarodnim standardima.