Vesti

Forenzička IT obuka za Kosovsku policiju

18. februar 2016. god.

Izvršno odeljenje EULEX-a je u periodu između 15. i 18. februara održalo radionicu obuke u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost u Vučitrnu. Obuka je bila usredsređena na uspostavljanje funcionalnih kapaciteta IT forenzike i jačanje sposobnosti kriminalnih tehničara Kosovske policije (KP) za stručno rukovanje elektronskim dokazima. Izvršno odeljenje EULEX-a je sarađivalo sa Forenzičkom direkcijom KP na sprovođenju specijalizovane obuke za forenzičke stručnjake i istražitelje Kosovske policije. Osim obuke, EULEX je donirao i opremu koja će biti korišćena u informacionoj forenzici.

Digitalna forenzika može da pruži dokaze u vezi motiva, da pruži uvid u hronologiju događaja nekog krivičnog dela. Ona takođe može da pomogne u utvrđivanju interesa i aktivnosti počinioca, kao i povezanosti većeg broja krivičnih dela – pružajući tako važne tragove u mnogim krivičnim istragama.

“Ova obuka je veoma važna za Kosovsku policiju i našu borbu protiv organizovanog kriminala. Imajući u vidu da je danas skoro sve digitalizovano, policajci moraju da budu pripremljeni da sprečavaju i bore se protiv najizazovnijih krivičnih dela. Time je obuhvaćen i kompjuterski kriminal i druga krivična dela koja obuhvataju digitalne uređaje,” objašnjava potpukovnik Fljorije Hajra, Direktorka uprave Kosovske policije za forenzičke istrage.

Obuka je bila koncipirana da objasni značaj elektronskih dokaza u procesu krivične istrage. Učesnici su imali mogućnost da od IT forenzičkih stručnjaka iz EULEX-a i KP-e nauče nešto o pitanjima kao što je identifikacija elektronskih dokaza na mestu zločina, očuvanje, prikupljanje i transport elektronskih dokaza i proces digitalog ispitivanja. Takođe su stekli uvid u to kako IT forenzički stručnjaci predstavljaju svoje dokaze pred sudom i kako se digitalni dokazi koriste za krivično gonjenje elektronskih krivičnih dela, ali i drugih vrsta krivičnih dela. 

Forenzička jedinica KP-e za informacione tehnologije stara je samo dve godine. Nedostaje joj važna oprema za IT forenziku kako bi mogle da se izrade forenzički ispravne slike koje se mogu koristiti kao dokazi na sudu. Štaviše, forenzičke jedinice u Regionalnim policijskim direkcijama ne rasoplažu odgovarajućom opremom i postoji potreba za širenjem znanja iz prikupljanja i čuvanja elektronskih dokaza prema potrebi – što predstavlja neophodni aspekat saradnje u krivičnim istragama. Pošto elektronskim dokazima mora da se rukuje uz pomoć daljinskog pristupa, to predstavlja još jedan ozbiljan izazov. Međutim, uprkos svim nedostacima, KP radi na svom jačanju.

“Pošto smo još uvek prilično novi u toj oblasti, kolege iz EULEX-a su nam uvek pružale ogromnu podršku dok smo radili na krivičnim slučajevima. Kada radimo na digitalnim istragama, mi koristimo njihovu opremu i razmenjujemo stručno znanje,” kaže potpukovnik Fljorije Hajra.

Izvršno odeljenje EULEX-a je pružalo podršku KP-i na operativnoj osnovi, ali takođe i putem projekata malih obima koji imaju za cilj jačanje sveukupnog kapaciteta Kosovske policije. “Ocenjivanje i analiziranje potreba ove jedinice započeto je pre šest meseci, a danas smo konačno ovde kako bismo uručili opremu za elektronsku forenziku koja će vam pomoći da dobijete forenzički ispravne slike. Sa vama ćemo podeliti znanje o tome koliko su elektronski dokazi važni u borbi protiv organizovanog kriminala,” rekao je Oliver Hofmann, zamenik šefa Izvršnog odseka / Šef izvršne policije. 

Izvršna policija EULEX-a će nastaviti da prati rezultate i efekat obuke radi organizovanja sličnih radionica u bliskoj budućnosti.