Vesti

Diskusija o vladavini prava na severu Kosova

09. mart 2016. god.

EULEX je 8. marta, u partnerstvu sa Službom UNMIK-a za vezu sa vladavinom prava, organizovao diskusiju o izazovima u vezi sa vraćanjem vladavine prava na sever Kosova. U diskusiji su učestvovali studenti, civilno društvo, javni službenici i lokalni mediji.

Sudija EULEX-a koji radi u Osnovnom sudu u Mitrovici, Katja Dominik, i koordinator Službe UNMIK-a za vezu sa vladavinom prava, Juan Carlos Galocha, bili su članovi panela tokom tog događaja. Moderator diskusije bio je službenik za komunikaciju iz EULEX-ove SŠJI, Dane Koruga.

Diskusija je prvobitno dala opšti okvir pravosudnog sistema na severu, uključujući objašnjenje gđice Dominik o sastavu sudija u sudovima i značaju saradnje između tužilaca, organa javnog reda i mira, i sudija u borbi protiv krivičnih dela i njihovom krivičnom gonjenju. 

Gđica Dominik i g. Galocha nastavili su da podvlače neke od ključnih problema za funkcionišući sistem vladavine prava, posebno nedostatak kapaciteta sudova da krivično gone svako krivično delo, kao i poteškoće oko zapošljavanja kvalifikovanog osoblja. 

Iako EULEX može da tvrdi da je postigao nekoliko uspeha na severu, posebno u pogledu brojnih slučajeva koje je krivično gonio uz ograničeni broj pravosudnih službenika, i gđica Dominik i g. Galocha apelovali su na to da se reši nekoliko važnih stvari kako bi moglo da se nastavi sa ostvarivanjem napretka. Među njima su uspostavljanje odgovarajuće ustanove za maloletničku delinkvenciju, ograničavanje broja zaostalih predmeta i integracija kosovsko-srpskih sudija i tužilaca.

G. Galocha je elaborisao nekoliko inicijativa UNMIK-a koje doprinose jačanju vladavine prava na severu i daju moć lokalnim akterima da se nezavisno pozabave tim stvarima. Posebno, govorio je dugo o mesečnim skupovima koordinacije civilnog društva u oblasti vladavine prava, inicijativi koju predvodi i koja okuplja međunarodne agencije, civilno društvo i druge relevantne aktere, kako bi se zajednički rešili lokalni izazovi za vladavinu prava na severu.

Osim što je razgovarao o izazovima za vladavinu prava na severu Kosova, panel je još važnije podstakao raspravu ne samo među međunarodnim agencijama već i širom publikom i lokalnom zajednicom o tome kako rešiti te izazove. EULEX će nastaviti da sarađuje sa UNMIK-om i drugim akterima u cilju povećanja transparentnosti u svom radu i jačanja odnosa sa zajednicama u kojima radi.