Vesti

Ne ostavljamo nikoga pozadi

08. mart 2017. god.

Uvodnik šefice Misije EULEX za Dodatak o Medunarodnom danu žena u dnevnom listu Koha Ditore – u saradnji sa Kosovskim centrom za rodno istraživanje (KCRI)

Piše: Alexandra Papadopoulou, šefica Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu

Cesto se kaže da društvo ne može da napreduje ako je polovina društva iskljucena. Ili, drugim recima, društvo treba oceniti na osnovu toga koliko dobro štiti sve svoje gradane i obezbeduju punu lepezu usluga svima – vladavinu prava, obrazovanje, zdravstvo – a ne sam jednoj favorizovanoj klasi ili grupi. I to može biti razlog tome što se kaže da su prava žena ljudska prava. A ljudska prava su prava muškaraca i prava žena. Za mene Medunarodni dan žena znaci priznanje da smo svi povezani – kako muškarci tako i žene – i da nikoga ne treba ostavi pozadi (da iskoristimo dobro poznati politicki slogan)

Za ovih šest meseci kao šefica EULEX-a upoznala sam mnoštvo žena na Kosovu u uglednim rukovodecim ulogama – ministarka za dijalog, ministarska pravde i glavni sudija Ustavnog suda su samo neke od njih – i 30 posto žena poslanica, da ne pomenem i cinjenicu da je vec postojala žena predsednica. Upoznala sam i nekoliko mocnih i talentovanih žena lidera iz civilnog društva koje su se vec dokazale kao znacajni cinioci promena u lokalnom društvu.

A ipak, bila bih neiskrena kada bih rekla da se žene na Kosovu ne suocavaju sa izuzetno teškim izazovima, kao što su mogucnosti za zaposlenje (samo 18%) ili posed zemlje (samo 16%) – medu najnižim stopama u Evropi.  Kako možemo prekinuti ovaj krug? Odgovor je jednostavan: kroz obrazovanje – i to ne samo obrazovanje za žene i devojcice, vec za sve. Za ovo kratko vreme koje sam provela ovde posmatrala sam rezultate Kosova sa svog prvog ucestvovanja u Programu medunarodne ocene ucenika (PISA) 2015. godine.  Od 72 zemlje ucesnice, Kosovo je rangirano medu tri poslednje zemlje. Podršku za poboljšanje ovih rezultata možemo izgraditi angažovanjem svakom pripadnika kosovskog društva, muškarce i žene, u sprovodenje promena.  Drugim recima, da nikoga ne ostavimo pozadi.

Dakle, kako rodna pitanja ili ljudska prava doticu moj rad u EULEX-u?  Osnovna uloga EULEX-a kao misije vladavine prava jeste da ojaca institucije vladavine prava na Kosovu, obezbedujuci uskladenost sa medunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama. Ne zaboravimo da su se zemlje clanice Evropske unije odavno obavezale da podrže Rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti UN-a o ženama, miru i bezbednosti, koja poziva na puno i ravnopravno ucešce i ukljucivanje žena u svim naporima na održavanju i unapredivanju mira i bezbednosti.  EULEX se vec obavezao da ukljuci ljudska prava, kao i standarde ukljucivanja rodnog aspekta u sve svoje aktivnosti, kako unutar Misije tako i u radu sa kosovskim institucijama. I vec vidimo rezultate.

Od 2015. godine EULEX razvija mrežu kontakt osoba za rodna pitanja (KORP), koja funkcioniše kao unutrašnji mehanizam za utvrdivanje i rešavanje slucajeva kada postoji rodna neravnopravnosti ili kada rodni aspekat treba ukljuciti kao neophodni aspekat u našim unutrašnjim i spoljnim postupcima. Dacu vam jedan primer.  KORP su razvile inicijative koje se odnose na prikupljanje i analizu podataka razvrstanih po polu o zlocinima koji su pocinjeni na Kosovu, tj. naznacavanje incidenata povezanih sa rodno zasnovanim nasiljem, kako bi se omogucila rodna analiza i identifikacija trendova i osetljivih rodnih statistika. Odatle su proizašli napori za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Jedna KORP u Mitrovici je pokrenula inicijativu za osnivanje redovnog mehanizma, gde su se okupili svi relevantni cinioci (Policija Kosova, tužioci, zaštitnici žrtava, skloništa, zdravstvene službe i Centar za socijalni rad) i diskutovali o zajednickim problemima i koordinaciji predmeta rodno zasnovanog nasilja u cilju utvrdivanja kako svaki od njih može pomoci žrtvama nasilja u porodici i njihovoj reintegraciji u društvo.  I dok je ova inicijativa potekla od EULEX-a, lokalno vlasništvo je smatrano bitnom komponentom za uspešan napredak.

Jedan drugi primer tice se inicijative koju je pokrenula tadašnja predsednica Atifete Jahjaga u cilju poboljšanja pristupa pravdi za žrtve seksualnog nasilja pocinjenog tokom sukoba na Kosovu. Lokalne vlasti uz podršku EULEX-a osnovale su radnu grupu kojoj su se kasnije pridružili druge medunarodne i lokalne organizacije, i koja je dovela do odluke Sudskog saveta Kosova da postavi specijalizovane sudije koji ce raditi na predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja na svim okružnim sudovima Kosova. EULEX je to propratio održavanjem specijalizovane obuke za sudije, lokalne policijske istražitelje i tužioce.

Na ovaj medunarodni dan žena obavežimo se da su prava žena ljudska prava i da cemo težiti jednakim pravima i mogucnostima za oba pola. I da nikoga necemo ostaviti pozadi, dok prihvatamo rodnu ravnopravnost u svakom zadatku, velikom i malom.