Vesti

Poslednje zasedanje Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

21. novembar 2018. god.

PRIŠTINA, 21. novembar 2018. god.– Šefica Misije EULEX Alexandra Papadopoulou bila je danas domaćin poslednjeg sastanka Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP), u prostorijama EULEX-a.
Sastanku su prisustvovali i ministar pravde Kosova, Abeljard Tahiri, predsednik Sudskog saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, predsednik Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bljerim Isufaj i šefica Kancelarije EU/SPEU na Kosovu, Nataliya Apostolova.

Šefica EULEX-a je predstavila Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma, koji pokriva aktivnosti ZKOVP-a od jula 2017. do juna 2018. godine, i beleži napredak relevantnih kosovskih institucija vladavine prava u usaglašenim oblastima, uključujući četiri tematske mape puta.

Papadopoulou je podvukla značajan napredak koji su lokalni partneri ostvarili u jačanju vladavine prava na Kosovu, istakavši ključnu ulogu ZKOVP-a tokom proteklih deset godina, kao efektivnog mehanizma za olakšanje koordinacije među relevantnim lokalnim i akterima iz EU po pitanju ključnih problema, i kao katalizatora poboljšanja u svim kritičnim oblastima. Govoreći o rezultatima predstavljenim u Izveštaju o napretku Sporazuma, gđa Papadopoulou je pozdravila unapređeni učinak i ojačane kapacitete određenih institucija vladavine prava – posebno Policije Kosova, Sudskog saveta i Tužilačkog saveta Kosova i Agencije za civilnu registraciju – što je omogućilo progresivno povlačenje podrške EULEX-a i sve veće oslanjanje na alternativne alate pomoći.

Šefica Kancelarije EU/SPEU na Kosovu, Nataliya Apostolova naglasila je da je u toku izrada novog Izveštaja o Kosovu, koji će obuhvatiti period od februara 2018. do januara 2019. godine i izrazila optimizam da će, nakon analize svih doprinosa, EU ponovo moći da objavi još jedan sveobuhvatan izvještaj, koji će pomoći Kosovu na njegovom evropskom putu. Ona je pohvalila kontinuirane napore ministra Tahirija i drugih kosovskih organa na sprovođenju zahteva iz evropske reformske agende vezanih za vladavinu prava, napominjući da ono što ostaje da se uradi u oblasti zakonodavstva jeste usvajanje odredbi, koje se odnose na suspendovanje i udaljenje javnih službenika, koji su optuženi, odnosno osuđeni za korupciju.

Pored zakonodavnih mera, ministar Tahiri je takođe naglasio značaj programa Pravda 2020, koja, po njemu, u velikoj meri nadopunjuje inicijativu preduzetu kroz Funkcionalnu reviziju sektora vladavine prava. Ministar je istakao da je program Pravda 2020 od ključnog značaja za rešavanje specifičnih pitanja identifikovanih tokom proteklih godina u pravosudnom sistemu, sa fokusom na sudstvo i tužilaštvo, i da će imati apsolutni uticaj na povećanje efikasnosti pravosudnog sistema. “Ovakav koordinacioni mehanizam će svakako doprineti bržem, modernijem i kvalitetnijim pristupu, u cilju povećanja efikasnosti. Na taj način, ovaj program će pomoći i procesu Funkcionalne revizije, stvaranjem mogućnosti za razmatranje ključnih pitanja, koja zahtevaju dalje istraživanje i detaljniju diskusiju unutar radnih grupa, istakao je ministar”.

Predsednik TSK-a, Bljerim Isufaj, upoznao je Odbor sa procesom unapređenja tužilaca u Kancelariji specijalnog tužilaštva (STRK), procesom zapošljavanja 10 novih tužilaca i zapošljavanja pomoćnog osoblja u svim kancelarijama tužilaštva na Kosovu. Pored toga, Isufaj je naglasio da je TSK adresirao sve preporuke iz Izveštaja o Kosovu za 2018. godinu, i da je u tužilačkom sistemu ostvaren merljiv napredak. Predsednik TSK-a upoznao je Odbor i sa ključnim dešavanjem u vezi sa preporukama i zaključcima iz ovog Izveštaja, i obavestio ih o napretku ostvarenom po pitanju Mape puta za ratne zločine.

Predsednik SSK-a, Nehat Idrizi, upoznao je članove Odbora sa procesom ocene učinka sudija, kao veoma važnim procesom, u okviru kojeg je sprovedena ocena učinka svih sudija koji su podneli zahtev za unapređenje, u sklopu internog konkursa u SSK-u. Idrizi je naglasio da je SSK završio intervjue sa mladim sudijama i da se očekuje njihovo postavljanje na dužnost. Takođe, trenutno smo u postupku sprovođenja Sistema upravljanja informacijama o predmetima (SUIP) na sudovima i u kancelarijama tužilaštva na Kosovu, a cilj ovog projekta je da stvorimo osnovu za efikasniji, transparentniji i odgovorniji sistem pravosuđa – kazao je Idrizi.

Šefica Misije EULEX je naglasila: “Kako je EULEX u julu završio svoj izvršni mandat u pravosudnom sistemu Kosova i dok sve više prenosi svoje odgovornosti za izgradnju kapaciteta u drugim ključnim oblastima vladavine prava, pravovremeno je i prikladno da kosovski organi preuzmu punu odgovornost za reformske napore, kako bi njihove institucije postale sposobnije i održivije.”

“U tu svrhu, pozdravljam pokretanje inicijative Pravda 2020, koju predvodi ministar pravde u bliskoj saradnji sa predsednicima Sudskog i Tužilačkog saveta”. Ona je, takođe, podstakla kosovske organe da u sklopu programa Pravda 2020 nastave sa dobrim radom koji je do sada zajedno urađen pod okriljem ZKOVP-a, naročito na sprovođenju Mapa puta ZKOVP-a za Posebnu komoru Vrhovnog suda, Žalbeno veće Kosovske agencije za imovinu, Institut za sudsku medicinu i za predmete ratnih zločina.

Izveštaj o napretku sporazuma možete pročitati na ovom linku:
http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/125420-CPR-2018-Sr.pdf

Kratak pregled Izveštaja o Sporazumu ovde:
https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/Serbisht.pdf