Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Ohrabrujući razvoji u isporučivanju pravde, ali još mnogo toga ostaje da se uradi. EULEX predstavio Izveštaj o nadgledanju pravosuđa sa nalazima i preporukama kosovskim vlastima

24. novembar 2022. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predstavila je 24. novembra svoj treći javni Izveštaj o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od novembra 2021. do septembra 2022. Izveštaj se zasniva na robusnom praćenju celog lanca pravosudnog sistema, uključujući konkretno 303 aktivna krivična i građanska predmeta. Izveštaj sadrži sistemske i tematske nalaze propraćene prilagođenim preporukama relevantnim vlastima o načinima za rešavanje određenih aspekata u kojima su identifikovani nedostaci.

Šef Misije EULEX Kosovo, Lars-Gunnar Wigemark, izjavio je da je Misija odlučna da obezbedi transparentnost u svom radu dodajući: „Informisana javna debata o konkretnim koracima koji se moraju preduzeti da bi se isporučila pravda svim građanima Kosova, od suštinskog je značaja za obezbeđivanje napretka“. Wigemark je takođe podvukao: „Po prvi put, ovaj izveštaj pokriva dve nove teme: krivična dela protiv novinara i maloletničko pravosuđe. Pod naslovom borba protiv korupcije, izveštaj se takođe po prvi put bavi, nažalost, široko rasprostranjenom korupcijom u zdravstvenom sektoru.”

Ministarka pravde Kosova Aljbuljena Hadžiju je kazala: „EULEX-ov Izveštaj o nadgledanju pravosuđa, treći javni izveštaj, svakako je važan za ponovno isticanje teškog stanja pravosudnog sistema, odnosno tužilačkog i pravosudnog sektora."

Ministarka pravde je navela i činjenicu da se čini da je izveštaj pozitivan na temu rodno zasnovanog nasilja, s obzirom na to da je zabeležen konstantan porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici od 20% do 22%, u odnosu na prethodne dve godine. „U tom pravcu, kroz konkretne politike i radnje, kao Ministarstvo pravde radimo na podizanju svesti građana protiv nasilja, a istovremeno podstičemo žrtve da prijave nasilje."

Hadžiju se osvrnula i na krivična dela protiv novinara, rekavši da se ona ne smeju tolerisati. „Ministarstvo pravde je zakonom regulisalo besplatnu pravnu pomoć za sve novinare“, kazala je Hadžiju.

Predstavljajući ključne nalaze i preporuke, šef EULEX-ove Jedinice za praćenje predmeta, Hubert van Eck Koster, naglasio je da je zabeleženo nekoliko relativno skorašnjih i ohrabrujućih dešavanja u sprovođenju pravde na Kosovu, poput činjenice da:

S druge strane, u izveštaju se takođe navode važni nedostaci u okviru pravosudnog lanca, a to su:

 

U izveštaju se takođe ističe da je zabeležen pad broja „diverzionih mera” primenjenih u slučajevima koji se tiču maloletnika: „Policija i tužilaštvo treba da maksimalno iskoriste „diverzione mere”, podsetio je van Eck Koster.

Pozitivno komentarišući izveštaj, zamenik generalnog direktora Policije Kosova za resurse, Dejan Janković, rekao je da on predstavlja sveobuhvatan međuinstitucionalni pristup i analizu za ocenu efikasnosti sistema uopšte.

„Bićemo fokusirani na povećanje međuinstitucionalne saradnje kako bismo odgovorili na ove nalaze i preporuke”, kazao je Janković, takođe potvrđujući posvećenost Policije Kosova povećanju svoje efikasnost i efektivnost, kao i saradnje između institucija za sprovođenje zakona, pravosuđa i civilnog društva.

Osvrćući se na neke od preporuka sadržanih u izveštaju, koje se odnose na slučajeve rodno zasnovanog nasilja i na sprovođenje Strategije o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, Janković je objasnio da će Policija Kosova nastojati da sprovede sve aktivnosti, uključujući i svoj doprinos izradi Protokola za upućivanje slučajeva seksualnog nasilja i njegovo sprovođenje. On je takođe rekao da će Policija Kosova raditi u pravcu istrage i krivičnog gonjenja roditelja koji su uključeni u vanbračnu zajednicu svoje dece i da će povećati primenu „diverzionih mera“ kako je predviđeno kosovskim Zakonikom pravde o maloletnicima.

Današnji izveštaj je treći u nizu javnih Izveštaja o nadgledanju pravosuđa koje je objavio EULEX, i sadrži nalaze i preporuke za kosovske vlasti, koje imaju za cilj rešavanje identifikovanih nedostataka i poboljšanje pravosudnog sistema. EULEX je takođe objavio poseban izveštaj o uticaju pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu, kao i izveštaj pod nazivom „Ocena postupanja pravosudnog sistema u slučajevima silovanja na Kosovu“. Od juna 2018. do danas EULEX-ovi službenici za nadgledanje prisustvovali su na ukupno 1.667 ročišta u 303 aktivna krivična i građanska predmeta.

Pogledajte prezentaciju ovde:

Pročitajte izveštaj ovde: Misija EU za vladavinu prava Izveštaj o nadgledanja pravosuđa 2022