Vesti

Intervju šefa Misije EULEX, Wigemark, za Kohu Ditore i koha.net

13. februar 2020. god.

Šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, dao je ekskluzivan intervju za dnevni list Koha Ditore i portal koha.net, u kojem je govorio o svojim prvim koracima kao šef EULEX-a, o pomoći EULEX-a kosovskim institucijama vladavine prava, kao i pitanjima kao što su korupcija, ratni zločini i omladina.

Usled činjenice da je nedavno postavljen za šefa EULEX-a, prvo pitanje se odnosilo na njegove prve korake na toj dužnosti.

“Jedan od mojih prvih koraka, kao novog šefa EULEX-a, biće da se postaram da EULEX i dalje bude “pogodan za svoju svrhu”, tj. pouzdan, pravedan i iskren partner našim kosovskim partnerima u  oblasti vladavine prava. Ovo je naročito bitno sa novom vladom, čija je izjavljena namera da Kosovo ima nezavisan, nepristrasan i profesionalan sistem vladavine prava i da povrati poverenje u njega,” kazao je Wigemark.

Šef Misije EULEX takođe je napomenuo da će Misija nastaviti da pruža pravovremenu i opipljivu pomoć svim kosovskim institucijama sa kojima EULEX radi, kako bi one u potpunosti preuzele vlasništvo nad preko potrebnim reformskim procesima i nastavile dalje na evropskom putu.
 
“Ovo je naročito važno imajući u vidu revidiranu metodologiju Evropske komisije za proširenje, koja je usvojena prošle nedelje i ima za cilj da pristupanje EU učini pouzdanijim, sa jačim političkim kormilom, dinamičnijim i predvidljivijim.  Kao što verovatno već znate, Komisija je istakla kako takozvani temelji, a naročito vladavina prava, treba da postanu centralnije u procesu pristupanja,” kazao je Wigemark, dodavši: “Tu nastupa EULEX – Misija EU za vladavinu prava, kojoj su države članice EU dale zadatak da pomogne Kosovskim vlastima u osnivanju održivih i nezavisnih institucija vladavine prava na svom putu ka EU.”

Po pitanju korupcije i činjenice da je Kosovo na listi Indeksa percepcije korupcije Transparency International-a za 2019. godinu rangirano na 101. mestu, Wigemark je rekao. “Korupcija je i dalje rasprostranjena i izaziva zabrinutost. Borba protiv korupcije je usporila, posebno u pogledu istrage i krivičnog gonjenja u predmetima visokog profila. Iako je došlo do određenog poboljšanja u brzini rešavanja predmeta suzbijanja korupcije, nekoliko predmeta je nedavno okončano kompletnim oslobađajućim presudama.” Po mišljenju šefa EULEX-a “u oblasti krivičnog pravosuđa ostvaren je određeni napredak. Međutim, spoljni uticaj u krivičnim postupcima ostaje ozbiljna prepreka. Potrebno je uložiti više napora na efikasnom suzbijanju rasprostranjene korupcije, kroz unapređenje procesa reformi u oblasti krivičnog pravosuđa i vladavine prava. EULEX vrši sistemsko nadgledanje odabranih predmeta korupcije i ocenjuje funkcionisanje kosovskog pravosuđa u smislu poštovanja proceduralnih, zakonskih i ljudskih prava.”

Upitan o sudstvu, Wigemark je pomenuo izmenu mandata EULEX-ai dodao: “kosovske vlasti su u junu 2018. godine preuzele odgovornost za istragu, krivično gonjenje i suđenje u predmetima na svim nivoima. Po prvi put na postkonfliktnom Kosovu lokalni pravosudni sistem više ne uključuje međunarodne sudije i tužioce. To pokazuje novi nivo zrelosti Kosova i ja to smatram zajedničkim dostignućem EULEX-a i kosovskog pravosudnog i tužilačkog sistema.” On je dalje podvukao da kosovski sudovi i tužilaštva sada rade na sve složenijim i osetljivijim predmetima, koji su izazovni. “I uprkos činjenici da je ostvaren određeni napredak, i dalje su prisutni političko uplitanje u pravosuđe, spora obrada predmeta visokog profila i tendencija blažih kazni u predmetima rodno zasnovanog nasilja,” kazao je Wigemark, dodavši da “EULEX provodi snažan nadzor nad odabranim krivičnim i građanskim predmetima, uključujući predmete visokog profila i predmete na kojima je EULEX prethodno radio. Ovo nadgledanje je jedinstveno do te mere da omogućuje Misiji da prevaziđe javna suđenja i sagleda čitav lanac krivičnog pravosuđa - od istrage do krivičnog gonjenja, praćenja suđenja i izvršenja kazne.”

Wigemark je, pored toga, podvukao da u sudstvu ima i nekoliko pozitivnih razvoja: “Sudski savet Kosova preduzeo mere za rešavanje nekih nedostataka, koje je EULEX utvrdio u okviru svog mandata za nadgledanje predmeta, uključujući potrebu da se smanji visoka stopa neproduktivnih rasprava, da se sistematski više oslanja na slepo raspoređivanje sudija u sudska veća i da se izbegava oslanjanje na fiksna sudska veća u Posebnom odeljenju Osnovnog suda u Prištini, koja rešavaju predmete STRK-a. Sve ovo doprinosi poboljšanju pristupa pravdi i nezavisnije i nepristrasnije pravosuđe.”

On je dodao da EULEX nastavlja da pruža podršku predsedniku Osnovnog suda u Mitrovici u sprovođenju Sporazuma o pravosuđu, postignutog pod okriljem EU, kao i tehničku podršku u sprovođenju Sporazuma o slobodi kretanja i Sporazuma i Tehničkih protokola koji se odnose na integrisano upravljanje granicom, takođe postignutih pod okriljem EU.

Govoreći o vladavini prava na Kosovu i napretku koji je ostvarila Policija Kosova, šef EULEX-a je rekao: “Policija Kosova je uspela da postane jedna od najpouzdanijih kosovskih institucija i jedna od najboljih u regionu Zapadnog Balkana. Naravno, još uvek ima prostora za poboljšanje i važno je nastaviti sa napretkom. Zahvaljujući stotinama stručnjaka raspoređenih u EULEX iz policijskih službi mnogih zemalja EU, koji nadgledaju, podučavaju i savetuju svoje kosovske kolege, mi smo doprineli profesionalizaciji Policije Kosova.”

On je dodao da će EULEX nastaviti da na razne načine pruža pomoć Policiji Kosova. “Na primer, Misija će nastaviti da pruža podršku Policiji Kosova po pitanjima policijske saradnje, uključujući i posredovanje u razmeni informacija sa Interpolom (preko UNMIK-ovih kanala) i Europolom, kao i između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Policije Kosova, u skladu sa Protokolom o policijskoj saradnji između ova dva entiteta. Nakon uspešne integracije policije na severu, nastaviće se ograničeno prisustvo EULEX-ove policije, koja će savetovati Regionalnu upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom.”

Šef EULEX-a je takođe kazao da bi Specijalizovana policijska jedinica Misije trebalo da zadrži svoj kapacitet kao druga instanca odziva za bezbednost na Kosovu i da redovno sprovodi obuku sa Policijom Kosova i KFOR-om, uključujući i obuku za unapređenje sposobnosti Policije Kosova za kontrolu masa i nemira. Wigemark je dalje napomenuo da nakon uspešne predaje svih policijskih predmetnih spisa Policiji Kosova, nadgledači iz EULEX-ove policije sprovode robusno nadgledanje policijskih predmeta, a naročito predmete krivičnih dela koja spadaju pod međunarodno pravo, predmete rodno zasnovanog nasilja i predmete zločina iz mržnje. “Pored toga, oni pružaju preporuke za rešavanje tih pitanja, u sklopu jedinstvenog mandata EULEX-a za nadgledanje predmeta, koji sledi celokupni lanac krivičnog pravosuđa,” napomenuo je on.

Što se tiče Kazneno-popravne službe, šef EULEX-a je izjavio da je ostvaren napredak u administraciji, operacijama i upravljanju bezbednošću, adekvatnom tretmanu zatvorenika visokog profila i visoko rizičnih zatvorenika, kao i u pratnji zatvorenika i bezbednosti na sudu. “Napredak je zabeležen i u postupcima zapošljavanja u Kazneno-popravnoj službi Kosova. Ali, potrebna je veća pomoć́ u razvoju održivog sistema rehabilitacije zatvorenika i u garantovanju jednakog pristupa beneficijama i medicinskoj nezi za sve zatvorenike. EULEX će nastaviti da podržava napore Kazneno-popravne službe Kosova na razvoju moderne prakse upravljanja i jačanju svojih svoje kapaciteta za suzbijanje neprimerenog uplitanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima,” napomenuo je on.

Još jedna oblast vladavine prava u kojoj će EULEX nastaviti da pruža pomoć́ je Institut za sudsku medicinu. “EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih masovnih grobnica i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu.”

Wigemark je napomenuo da EULEX nastavlja da upravlja svojim rezidualnim programom zaštite svedoka i pomaže Specijalnom tužilaštvu i Specijalizovanim većima u pogledu logističke i operativne podrške, u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom.

Upitan o ratnim zločinima na Kosovu, Wigemark je kazao da “pravda se mora zadovoljiti i svako ko je počinio ratne zločine treba da odgovara kroz odgovarajuće postupke.”

“Prema statističkim podacima koji pokrivaju rad UNMIK-a, EULEX-a i lokalnog pravosuđa u periodu od oktobra 1999. do oktobra 2018. godine, Kosovskog fonda za humanitarno pravo - nezavisne organizacije koja podržava sprovođenje inkluzivne tranzicione pravde, od 39 osuđenih za ratne zločine na Kosovu, njih 38 je osudio EULEX. Tokom istog perioda, od 48 optužnica za ratne zločine, 22 je podneo EULEX uključujući dve optužnice koje su podnele mešovite ekipe EULEX-ovih i domaćih tužilaca. Kao što vam je poznato, EULEX nije mogao pokrenuti predmete za ratne zločine koje su navodno počinili pojedinci koji su u bekstvu, jer kosovski zakon nije, a i dalje ne dozvoljava podizanje optužnica u odsustvu. Ovi spisi predmeta, zajedno sa svim policijskim, tužilačkim i sudskim spisima predmeta, predati su kosovskim vlastima u decembru 2018. godine. Kao što možda znate, Skupštini Kosova je podnesen predlog zakonskih izmena kojima se omogućilo suđenje u predmetima ratnih zločina u odsustvu optuženih. Nadam se da će sve takve promene, ako budu usvojene, uzeti u obzir primenjive standarde ljudskih prava i, od ključnog značaja, njihovu efikasnu primenu.”

Po pitanju trenutne situacije, Wigemark je kazao da je napredak u oblasti istrage i suđenja u predmetima ratnih zločina ograničen. Međutim, on je napomenuo da “tužilaštvo i policija Kosova rade na nekoliko predmeta visokog prioriteta, a Policija Kosova je ostvarila značajan napredak uključivanjem svih prenesenih predmetnih spisa za ratne zločine primljenih od EULEX-a u naprednu bazu podataka, koja će olakšati buduće istrage. Ova baza podataka je uspostavljena uz podršku EULEX-a. Takođe, u okviru STRK-a osnovano je specijalizovano odeljenje za ratne zločine. U poslednje vreme je zabeležen porast podignutih optužnica i održanih rasprava u nekoliko predmeta ratnih zločina, što je pozitivno. Štaviše, nedavno je u jednom predmetu ratnih zločina izrečena osuđujuća presuda. Međutim, postoji potreba za pojačanom regionalnom saradnjom u istragama ratnih zločina, uključujući između relevantnih vlasti u Beogradu i Prištini.”

Poslednje, ali ne manje važno, Wigemark je upitan o mladima na Kosovu: “Tokom par prvih nedelja na Kosovu bio sam iznenađen energijom i živošću vaših ljudi. Oni su budućnost, a da bi se izbegao odliv mozgova, kosovske institucije treba da stvore prikladnu sredinu za učešće mladih u procese odlučivanja, obezbede uključivanje i zastupljenost mladih u institucijama na osnovu zasluga, rade na ispunjenju potreba mladih i odgovore na njihove zahteve, osnaže zalaganje za mlade i budu otvorene za promene. Lideri i institucije na Kosovu moraju da nadahnjuju viziju i stvaraju pozitivnu perspektivu za mlade. Podrazumeva se da se sve oblasti demokratskog upravljanja, uključujući vladavinu prava, oslanjaju na uključivanje svih članova društva, a naročito mladih.”